Přehled dělení diabetu

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 11. 3. 2018


Základní dělení Podtypy Příčina

Diabetes 1. typu včetně LADA *

1A  (autoimunitní) autoimunita z neznámé příčiny
1B  (idiopatický) neznámo
Diabetes 2. typu zatím se formálně nedělí, ale evidentně existuje řada forem komplexní
Jiné specifické typy diabetu viz dělení v další tabulce
Gestační diabetes** zvýšené nároky během těhotenství, pokud neustoupí po porodu, diabetes se zpravidla překlasifikuje na jiný známý typ diabetu (většinou typ 2)

*    Jako typ LADA (Latent autoimmune diabetes in the adult) se označuje forma diabetu 1. typu, která se rozvíjí v dospělosti, většinou pomalu a nemusí vest k úplnému zániku beta-buněk. Pro správnou diagnózu může být potřebné stanovení autoprotilátek.

**   Za gestační (těhotenský) diabetes se považuje diabetes prvně zjištěný během těhotenství. Přítomnost diabetu již v 1. trimestru většinou odpovídá diabetu 2. typu, méně často 1. typu a poměrně vzácně některé formě MODY.

Jiné specifické typy diabetu
Podtypy Hlavní zástupci Příčina
MODY MODY1 defekt genu HNF-4α
MODY2 (15% MODY) defekt glukokinázy
MODY3 (70% MODY) defekt HNF1-α
MODY4 (vzácné) defekt IPF1
MODY5 (vzácné) defekt HNF1- β
MODY6 defekt NeuroD1
MODY7 defekt KLF11
MODY8 defekt CEL
MODY9 defekt PAX4
MODY10 defekt INS
MODY11 defekt tyrosin kinázy
další velmi vzácné případy defekty různých genů i dosud neobjasněné
Neonatální diabetes**** přechodná forma dadměrná exprese určitých genů
permanentní defekt genu pro receptor SUR
defekt insulinového genu
Mitochondriální MIDD syndrom* defekt m.3243A > G
MELAS syndrom** prevděpod. stejně jako předchozí
Genetické poruchy účinnosti inzulínu inzulínová rezistence typ A defekt genu pro inzulínový receptor
leprechaunismus Donohueho syndrom mutace genu pro inzulínový receptor; inzulínová rezistence
Rabson-Mendenhallův syndrom mutace genu pro inzulínový receptor; inzulínová rezistence
lipoatrofický diabetes chybění leptinu (hormone z tukové tkáně)
Nemoci zevního pankreatu****** zánět pankreatu přestup změn na Langerhasovy ostrůvky
odstranění pankreatu odstranění beta-buněk
nádor pankreatu faktory působící inzulínovou rezistenci či snižující sekreci inzulínu
cystická fibróza pankreatu defekt CFRD genu, fobróza pankreatu včetně Lang. ostrůvků
hemochromatóza geneticky podmíněné hromadění železa v tkáních včetně beta-buněk
fibrokalkulózní zánět pankreatu přechod zánětlivých změn na Langerhansovy ostrůvky a beta-buňky
syndrom polycystických ovárií inzulínová rezistence, příčina nejasná
Endokrinní nemoci akromegalie nadprodukce růstového hormonu
Cushingův syndrom nadprodukce kortizolu
glukagonom novotvar z alfa-buněk pankreatu
feochromocytom novotvar nadledvin s produkcí adrenalinu
feochromocytom novotvar nadledvin s produkcí adrenalinu
hyperthyreoidismus nadprodukce hormonů štítné žlázy
somatinostatom novotvar delta-buněk pankreatu
Polékový diabetes glukokortikoidy inzulínová rezistence
interferon alfa poškození beta-buněk
thiazidová diuretika sklon k inzulínové rezistenci
diazoxid poškození beta-buněk
takrolimus, cyklosporin snížená produkce inzulínu
potenciálně řada dalších
zarděnky (od narození) destrukce beta-buněk
cytomegalovirus destrukce beta-buněk
příušnice poškození beta-buněk

Zvláštní formy imunitně vyvolaného diabetu

syndrom inzulínové rezistence typ B protilátky proti inzulínovému receptoru, při některých autoimunitních chorobách
« stiff-man » syndrom*** autoimunitní poškození alfa-buněk
získaná lipodystrofie nízká produkce leptinu, rezistence
Downův syndrom trisomie chromosomu 21, možný vztah k autoimunitní příčině diabetu
Klinifelterův syndrom zdvojení chromozomu X u mužů, pravděpodobně inzulínová rezistence
Turnerův syndrom defekt X chromosomu, inzulínová rezistence
Praderův-Williho syndrom defekt chromosomu 15, inzulínová rezistence
Lawrence-Moonův-Biedlův syndrom porucha několika genů, inzulínová rezistence
Friedreichova ataxie mutace genu pro frataxin, zejména porucha sekrece inzulínu
myotonická dystrofie porucha genového přepisu, inzulínová rezistence
Huntingtonova chorea mutace HTT genu; inzulínová rezistence i porucha beta-buněk
Wolframův syndrom mutace genu WFS, porucha a zánik beta-buněk
Potransplantační diabetes inzulínová rezistence a porucha sekrece inzulínu v důsledku imunosupresívní léčby, operační stres, nedostatek pohybu

*    MIDD syndrom: Maternally inherited diabetes and deafness (matkami přenášený dědičný diabetes s hluchotou)

**    MELAS syndrom: Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) (mitochondriální postižení mozku, laktátová acidoóza a epizody ochrnutí)

***    “stiff man syndrom”: autoimunitou vyvolané závažné neurologické onemocnění, jež se vyznačuje podobně jako diabetes 1. typu pozitivitou tzv. anti-GAD protilátek

****    neonatální diabetes: diabetes vzniklý do 6 měsíců po narození. Kromě uvedených forem může jíž též o některý typ MODY.

******    Tento typ se v americké nomenklatuře označuje někdy jako typ 3C a bývá často zaměňován za typ LADA nebo diabetes 2. typu.