Vyšetřovací postupy

Autor:
MUDr. Marie Česká Burdová

Pracoviště: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 13. 9. 2017


Anamnéza

Oční lékař se zajímá o typ a dobu trvání diabetu, stav kompenzace diabetu vyjádřený hodnotou glykovaného hemoglobinu HbA1C, přítomnost specifických mikrovaskulárních komplikací diabetu (diabetická nefropatie, diabetické neuropatie), přítomnost srdečních a cévních onemocnění. Zajímá se rovněž o poruchy tukového (lipidového) metabolismu, hodnotu krevního tlaku, historii kouření a další onemocnění, která mohou zvyšovat riziko rozvoje očních komplikací. 

Z oční anamnézy je důležitý výskyt očních onemocnění v rodině, dále chronická oční léčba, oční operace, laserové zákroky, úrazy oka, používání brýlí. Důležitá je kvalita vidění na dálku a blízko, kolísání vidění, přítomnost poruch vidění, obtíže při čtení, které neustoupí při použití brýlí na čtení, zvláště deformace linii či písmen, nebo jejich vypadávání.


Vyšetření zrakové ostrosti

Zraková ostrost je schopnost rozeznat detaily, které sledujeme. Určuje se zraková ostrost na dálku, většinou z 5 či 6 metrů. Zraková ostrost na blízko odpovídá čtecí vzdálenosti, obvykle 30 cm. Vyšetření zrakové ostrosti určuje míru centrální ostrosti. Hodnota zrakové ostrosti je označována jako tzv. vízus, používá se celá řada zápisů.

Nejčastěji používané zápisy 5/5 nebo 6/6 či 1,0 znamenají plnou zrakovou ostrost.

Optotyp – jeden z mnoha možných přístrojů k vyšetření zrakové ostrosti

Amslerova mřížka

Slouží k subjektivnímu vyšetření žluté skvrny. Pokud je přítomný otok místa nejostřejšího vidění, dochází k prohnutí či deformaci čar.
Obr. Amslerova mřížka

Jak používat Amslerovu mřížku

  • Používejte mřížku pravidelně, alespoň jednou týdně.
  • Pokud používáte brýle na čtení, nasaďte si je.
  • Zakryjte si jedno oko (například rukou nebo složeným kapesníkem).
  • Pozorujte mřížku ze vzdálenosti přibližně 30 – 40 cm v dobře osvětlené místnosti.
  • Dívejte se pouze na černý bod uprostřed obrázku, nepohybujte okem po celé čtvercové síti.
  • Sledujte, zda vidíte čtvercovou síť jako pravidelnou, zda některé čtverce nechybí nebo nejsou deformovány.
  • Proveďte zkoušku pro každé oko zvlášť.

Zaznamenáte-li nepravidelnosti v průběhu čar, například deformace či přerušení čar, neprodleně informujte svého očního lékaře.

Obr. Amslerova mřížka: Příklad jak může mřížku vidět pacient s diabetickým makulárním edémem

Vyšetření štěrbinovou lampou - mikroskopem

Lékař zhodnotí stav předního segmentu oka. Pro vyšetření očního pozadí - sítnice, je nutné rozšíření zorniček kapkami - rozkapání (mydriáza). Efekt mydriatických kapek nastupuje cca po 30 minutách a přetrvává dle použitých kapek 3 až 24 hodin. Při dostatečném rozšíření zorniček je následně vyšetřena sítnice.

Do odeznění efektu rozkapání není možné řídit motorová vozidla. Při slunečných dnech jsou vhodné sluneční brýle.

Fotodokumentace

Fotodokumentace je zvláště důležitá pro zachycení změn sítnice v čase během dalších kontrol pro správné načasování léčby nebo zhodnocení efektu léčby.

Obr. Foto normální sítnice - žlutá skvrna, zrakový terč, cévy sítnice

Optická koherenční tomografie - OCT

Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nezatěžuje pacienta. Pracuje na podobném principu jako ultrazvuk. Místo zvukové vlny je použit světelný paprsek. Umožňuje opakovaně vyšetřit sítnici na úrovni histologického řezu. Na snímcích jsou patrny jednotlivé vrstvy sítnice. Je důležitá ke zjištění diabetického makulárního edému a celé řady dalších onemocnění žluté skvrny (makuly).

Obr. OCT obraz normální sítnice

Obr. OCT ve 3 D zobrazení: normální obraz centra vidění (žlutá skvrna)

Obr. OCT ve 3D zobrazení: řez centrem vidění (žlutá skvrna)

Fluorescenční angiografie

Po nitrožilní aplikaci barviva obsahující fluorescein do krevního řečiště se prokreslí jemná cévní kresba sítnice. Zviditelní se oblasti se sníženým prokrvením, novotvořené cévy a zdroje prosakování tekutiny při diabetickém makulárním edému. Možným rizikem při fluorescenční angiografii je alergická reakce na podávané barvivo.

Obr. Fluorescenční angiografie