Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Indikační kritéria a preskripce CGM

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 31. 5. 2022


INDIKAČNÍ KRITÉRIA [2]

Přesná indikační omezení se z aktuální Metodiky k Úhradovému katalogu vytratila, ale dá se předpokládat, že základní údaje se nemění. Data jsou proto převzata ze starší Metodiky k k úhradovému katalogu [2]. 

CGM je určena pro tyto skupiny diabetiků:

A. Dětští i dospělí pacienti s diabetes mellitus 1. typu, kteří zároveň splňují jedno z dalších kritérií:
1. Syndrom porušeného vnímání hypoglykémie 
 •  Stanoveno dle Clarkovy metody nebo Gold score (výsledek ≥4)
2. Časté hypoglykémie = čas strávený v cílovém rozmezí pro hypoglykémii: 
 • U dospělých pacientů  ≥  10%
 • U dětí  ≥ 5% času 
3. Labilní diabetes
 •  Vysoká variabilita glykémií je vyjádřena směrodatnou odchylkou ≥ 3,5 mmol/L 
4. Závažné hypoglykémie 
 •  2 a více závažných hypoglykémií  (hypoglykémie s poruchou vědomí) v průběhu posledního roku
5. Pacienti s glykovaným hemoglobinem < 60 mmol/mol, kteří nesplňují jiná indikační kritéria
 • Po 3 a/nebo 6 měsících od zahájení monitorace je nutné prokázat objektivizovatelné zlepšení kompenzace.
 
B. Pacientky s DM 1. typu v průběhu těhotenství a šestinedělí.
 • Pozn. U gravidních pacientek s DM 2. typu nebo jiných typů diabetu (případně již při přípravě na graviditu), které potřebují IIT většinou pošlu žádost na revizního lékaře a nebývá problém s rychlým schválením. V akutních případech jsem předepsala nejnutnější počet senzorů a posílala žádost současně s nimi.
C. Diabetici, u kterých je nutná ochrana štěpu po transplantaci.
 • Nově specifikováno na pacienty po transplantaci slinivky a/nebo ledvin

Doplňující podmínky pro první preskripci:

V původní metodice jsou uvedeny tyto doplňující podmínky, které by měly být splněny před předpisem CGM: 
1. Prokazatelná dobrá spolupráce pacienta či rodiny
 • Dokumentovaný selfmonitoring glukometrem minimálně 4x denně za poslední 4 týdny.
 • Tato podmínka neplatí pro ženy v průběhu gravidity.
2. Absolvování ambulantního či pobytového edukačního tréninku.
3. Při použitých indikacích: labilní diabetes a časté hypoglykémie je nutné prokázat splnění podmínek pomocí předchozí monitorace a to ve formě: 
 • Krátkodobě provedené kontinuální monitorace pomocí CGM
 • Dat z glukometru (nutnost měření minimálně 4x denně)
Při potřebě předpisu CGM u pacientů s jiným typem diabetes mellitus nebo nesplňujících přesně uvedená kritéria doporučuji zaslat individuální žádanku o schválení léčivého přípravku do pojišťovny.

PŘEDPIS CGM aneb náležitosti zahájení terapie [1]

Systémy CGM mohou předepisovat všechna diabetologická centra, diabetologická pracoviště a dětské diabetologické ambulance s osvědčením ČDS ČLS JEP[1].

Při prvním předepisování součásti systému CGM (senzoru, vysílače nebo příp. přijímače) u daného pacienta

 • Diabetolog vystaví současně dva dokumenty:

1. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

 • Běžné vystavení poukazu
 • Kód: konkrétní součásti systému CGM (např. konkrétního požadovaného senzoru)
 • Počet balení: skutečné požadované množství
 • Schválen revizním lékařem do… - zde by měl být datum vystavení Žádanky o schválení (z tohoto důvodu je ideální psát obě části naráz, aby se zbytečně nekomplikovalo psaní datumů).

2. Žádanka o schválení (povolení) výkonu – léčivého přípravku

 • Na žádanku bude uveden kód zdravotnického prostředku 0142942 (Systém CGM - kód pro oznámení začátku léčby). Tento kód slouží pro oznámení o zahájení využívání systému CGM.
 • Počet balení: vyplňte 999
 • Specifikace požadavku: „INFORMACE O ZAHÁJENÍ LÉČBY SYSTÉMEM PRO CGM“                        
 • Datum zahájení léčby: má být shodné s datem vystavení poukazu (na léčebnou a ortopedickou pomůcku)
 • Žádanka musí mít klasicky vyplněny informace o pacientovi, zdravotnickém zařízení…
 • Źádanku poslat do příslušné zdravotní pojišťovny
 • Nemělo by být nutné čekat na schválení revizním lékařem - žádanka slouží jako oznámení. NE jako žádost o samotné schválení. Je možné již při zaslání žádanky vydat pacientovi nebo zástupci firmy (dle zvyklostí Vašeho pracoviště) vystavený poukaz na léčebnou pomůcku. 
 • Doporučuji do zdůvodnění zmínit alespoň několika slovy indikační kritérium, které pacient splňuje. Ušetří to zvláště u některých menších pojišťoven zpětné dotazy a komplikace.
 • V dokumentaci musí být uloženy podklady prokazující splnění indikačních kritérií pro případnou revizní kontrolu. 
(pozn. autora: Některé malé pojišťovny v určitých krajích stále vyžadují vyčkání na schválení jejich revizním lékařem. To ale popírá smysl celého kódu 0142942, který již ve svém názvu má: Systém CGM - kód pro oznámení začátku léčby.)

Při dalším předepisování již není Žádanka o schválení nutná. Vystavuje se jen běžný Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

Zdroje:
1. Metodika k číselníku verze 1075. Zdravotnické prostředky - VZP ČR. [online]. VZP ČR © 2022 [platnost od 1.6.2022, cit. 31.5.2022]. Dostupné z:https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1075.pdf
2. Metodika k Číselníku verze 1025. Zdravotnické prostředky -VZP ČR.  [online]. VZP ČR ©️ 2021. [platnost od 1.11.2019, cit. 31.5.2022], Dostupné z: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1025.pdf