Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.6.1.2.2 Glitazony

Autor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha


Glitazony (deriváty thiazolidindionu, tj. pioglitazon a ve státech Evropské unie nedostupný rosiglitazon) selektivním agonistickým působením na PPARγ snižují inzulinovou rezistenci v řadě cílových tkání - v kosterním svalstvu zlepšují odsun glukózy, v játrech blokují glukoneogenezi, ovlivňují endokrinní aktivitu tukové tkáně a pravděpodobně sekundárně zlepšují sekreci inzulinu. Glitazony snižují zejména glykémii nalačno v průměru o 2-3 mmol/l a přiměřeně tomu i glykémii postprandiální. Pokles hodnoty glykovaného hemoglobinu je srovnatelný s léčbou metforminem či deriváty sulfonylurey a pohybuje se v rozmezí 5-15 mmol/mol. Vzhledem k mechanismu účinku není podávání glitazonů doprovázeno výraznějším rizikem výskytu hypoglykémie, při kombinaci s deriváty sulfonylurey či inzulinem však mohou jimi vyvolanou hypoglykémii zvýraznit.

Krom uvedeného výše glitazony redukují i důsledky inzulinové rezistence - snižují albuminurii, krevní tlak, markery zánětu a trombogenní pohotovost. Mírně, ale signifikantně zvyšují plazmatické hladiny HDL-cholesterolu a signifikantně snižují plazmatické hladiny triglyceridů. Rosiglitazon může mírně zvýšit plazmatické hladiny celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu, a právě tento jeho negativní vliv na lipidové spektrum byl důvodem pro pozastavení jeho registrace spolu s podezřením na vyšší kardiovaskulární riziko, které je však v současné době postupně přehodnocováno. Pioglitazon je tedy jediným glitazonem v klinické praxi, jehož kardiovaskulární bezpečnost byla doložena věrohodnými klinickými studiemi.

Běžným nežádoucím účinkem léčby pioglitazonem jsou hmotnostní přírůstky a retence tekutin. Výskyt závažných nežádoucích účinků není příliš častý. Klinicky významné je zvýšené riziko rozvoje srdeční nedostatečnosti, zejména pokud je pioglitazon kombinován s inzulinem, a fraktury dlouhých kostí. Relativní opatrnost v preskripci přes jeho jedinečné postavení v portfoliu antidiabetik byla způsobena delší dobu trvající nejistotou ve vztahu k riziku vzniku karcinomu močového měchýře. Podle prodlouženého sledování pacientů zařazených do studie PROactive a nedávno provedené, velmi rozsáhlé analýzy však léčba pioglitazonem není zatížena zvýšeným rizikem zmiňované malignity. Pioglitazon je však stále předmětem pečlivého postmarketingového sledování v Evropě (EMA) i USA (FDA).

Indikací pioglitazonu je diabetes mellitus 2. typu. Racionální je kombinovat pioglitazon s metforminem, analogem GLP-1, gliflozinem nebo gliptinem. Možná je i kombinace s inzulinem či deriváty sulfonylurey, nutné je však mít na zřeteli zvýšené riziko přírůstků tělesné hmotnosti, výskytu hypoglykemických příhod a rozvoje srdeční nedostatečnosti. Pioglitazon je indikovaný i v monoterapii, a to zejména při intoleranci či kontraindikaci metforminu, nebo u pacientů s klinicky zřetelně manifestovanou inzulinovou rezistencí.

Účinek pioglitazonu nastupuje pozvolna, klinicky významný efekt na snížení glykémie je patrný za 6-8 týdnů, maximální účinek se dostavuje až po 3-6 měsících. Stejně tak je pozvolné i doznívání účinku po ukončení terapie pioglitazonem. Podává se obvykle v jedné denní dávce, nezávisle na jídle.

pioglitazonum

A10BG03                                          
   Charakteristika:
PAD ze skupiny glitazonů; snižuje glykémii postprandiální i nalačno; po perorálním podání se prakticky úplně vstřebává; extenzivně se biotransformuje v játrech oxidázou CYP2C8 na tři účinné metabolity (jeden z nich je výrazně účinnější než mateřská látka a má velmi dlouhý biologický poločas) a další neúčinné metabolity, vylučuje se žlučí (55 % ve formě metabolitů a v nezměněné formě) i močí (45 % převážně ve formě metabolitů); účinek dosahuje maxima za 2-4 hodiny po podání a přetrvává 24 hodin, případně i déle.
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v monoterapii (při kontraindikaci či intoleranci metforminu), nebo v kombinaci s metforminem, gliptiny, analogy GLP-1, glifloziny, deriváty sulfonylurey či s inzulinem.
   Kontraindikace:
přecitlivělost na pioglitazon, srdeční nedostatečnost, karcinom močového měchýře (i v anamnéze), hematurie neznámé etiologie, podání dialyzovaným pacientům, porucha funkce jater nebo zvýšení hodnot jaterních transamináz nad dvaapůlnásobek ULN před zahájením terapie, podání pacientům mladším 18 let, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj srdeční nedostatečnosti (předchozí infarkt myokardu, ICHS, vyšší věk) nebo pro vznik zlomenin.
   Nežádoucí účinky:
zvyšování tělesné hmotnosti, retence tekutin s otoky; méně často hypestezie, poruchy zraku, zvýšený výskyt zlomenin u žen (především po dlouhodobé terapii); vzácně hypoglykémie (obvykle asymptomatická), srdeční nedostatečnost (častější v kombinaci s inzulinem), zvýšení hodnot jaterních transamináz; velmi vzácně makulární edém.
   Lékové interakce:
jeho plazmatické koncentrace a účinek zvyšují clopidogrel, spironolacton, teriflunomid, trimethoprim, co-trimoxazol, erlotinib, lapatinib, abirateron a deferasirox; jeho plazmatické koncentrace a účinek snižuje rifampicin; současná terapie NSA zvyšuje riziko retence tekutin.
   Dávkování:
obvykle 15-30 mg 1x denně, v případě potřeby lze dávku postupně zvýšit až na 45 mg 1x denně; pokud není po 3-6 měsících dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi, léčba se ukončí; užívá se nezávisle na jídle.
   Upozornění:
Před zahájením terapie je nutné vyšetřit hodnoty jaterních transamináz a toto vyšetření v jejím průběhu pravidelně opakovat. Terapii je třeba přerušit, pokud se v jejím průběhu hodnoty jaterních transamináz opakovaně zvýší nad trojnásobek ULN, při výskytu ikteru nebo při vzniku srdeční nedostatečnosti. U kombinovaných přípravků je vedle kontraindikací, nežádoucích účinků a lékových interakcí uváděných výše nutné respektovat i kontraindikace, nežádoucí účinky a lékové interakce druhé komponenty v nich obsažené, tj. alogliptinu (viz kapitolu 6.1.2.3), resp. glimepiridu (viz kapitolu 6.1.2.6).
   Poznámka:
v perorálních lékových formách je pioglitazon obsažen ve formě hydrochloridu; množství uvedená v popisech léčivých přípravků odpovídají množství báze pioglitazonu.
   Rp
Actos por tbl nob (Cheplapharm, D)
15 mg, 30 mg nebo 45 mg v 1 tabletě
   Rp
Novapio por tbl nob (Novatin, M)
15 mg, 30 mg nebo 45 mg v 1 tabletě
   Rp
Pioglitazon Actavis por tbl nob (Actavis, IS)
15 mg, 30 mg nebo 45 mg v 1 tabletě
   Rp
Pioglitazon Mylan por tbl nob (Mylan, IRL)
15 mg nebo 30 mg v 1 tabletě
   Rp
Pioglitazone Accord por tbl nob (Accord, E)
15 mg, 30 mg nebo 45 mg v 1 tabletě
   Rp
Pioglitazone Teva por tbl nob (Teva, NL)
15 mg, 30 mg nebo 45 mg v 1 tabletě

FIXNÍ KOMBINACE s alogliptinem                      

A10BD09

   Rp Incresync 12,5 mg/30 mg por tbl flm (Takeda, DK)
Složení: alogliptini benzoas 17 mg (odpovídá 12,5 mg báze alogliptinu), pioglitazoni hydrochloridum 33,07 mg (odpovídá 30 mg báze pioglitazonu) v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pro pacienty s CLcr 50-30 ml/min.

   Rp Incresync 25 mg/30 mg por tbl flm (Takeda, DK)
Složení: alogliptini benzoas 34 mg (odpovídá 25 mg báze alogliptinu), pioglitazoni hydrochloridum 33,07 mg (odpovídá 30 mg báze pioglitazonu) v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Incresync 25 mg/45 mg por tbl flm (Takeda, DK)
Složení: alogliptini benzoas 34 mg (odpovídá 25 mg báze alogliptinu), pioglitazoni hydrochloridum 49,6 mg (odpovídá 45 mg báze pioglitazonu) v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

FIXNÍ KOMBINACE s glimepiridem                      

A10BD06

   Rp Tandemact 30 mg/2 mg por tbl nob (Cheplapharm, D)
Složení: pioglitazoni hydrochloridum 33,07 mg (odpovídá 30 mg báze pioglitazonu), glimepiridum 2 mg v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně před snídaní, nebo v jejím průběhu; přípravek je určen pro pacienty s CLcr nad 30 ml/min.

   Rp Tandemact 30 mg/4 mg por tbl nob (Cheplapharm, D)
Složení: pioglitazoni hydrochloridum 33,07 mg (odpovídá 30 mg báze pioglitazonu), glimepiridum 4 mg v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně před snídaní, nebo v jejím průběhu; přípravek je určen pro pacienty s CLcr nad 30 ml/min.

   Rp Tandemact 45 mg/4 mg por tbl nob (Cheplapharm, D)
Složení: pioglitazoni hydrochloridum 49,6 mg (odpovídá 45 mg báze pioglitazonu), glimepiridum 4 mg v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně před snídaní, nebo v jejím průběhu; přípravek je určen pro pacienty s CLcr nad 30 ml/min.

DALŠÍ KOMBINOVANÉ PŘÍPRAVKY
   Rp
Competact por tbl flm (Cheplapharm, D)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Glubrava por tbl flm (Takeda, DK)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Novapio Plus por tbl flm (Novatin, M)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)

Zdroj:
Kolektiv autorů. Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR. 5. vydání (první čtyři vydání vyšla pod názvem Remedia Compendium). Praha: Panax, 2018.
Aktualizace k 1.6.2022.