Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.6.1.2.3 Gliptiny

Autor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha


Hypoglykemizující účinek gliptinů je zprostředkován endogenním glucagon-like peptidem-1 (GLP-1). GLP-1 je fyziologicky nejvýznamnější inkretin, tj. hormon produkovaný endokrinními buňkami gastrointestinálního ústrojí po příjmu potravy. V závislosti na výši glykémie stimuluje sekreci inzulinu, potlačuje sekreci glukagonu a má řadu dalších potenciálně antidiabetogenních účinků. Má však velmi krátký biologický poločas (několik minut) a je rychle inaktivován dipeptidylpeptidázou 4 (DPP-4). Gliptiny působí jako inhibitory DPP-4, čímž zvyšují plazmatickou hladinu endogenního GLP-1 a prodlužují jeho účinek.

Po podání gliptinů (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, alogliptin, linagliptin) se v závislosti na příjmu potravy a aktuální glykémii zvyšuje sekrece inzulinu a snižuje sekrece glukagonu.

Gliptiny snižují glykémii postprandiální i nalačno, redukují hodnotu glykovaného hemoglobinu asi o 5 mmol/mol, nevedou k hypoglykémii (riziko je shodné s placebem a zvyšuje se pouze při kombinaci s deriváty sulfonylurey či inzulinem), neovlivňují tělesnou hmotnost a mohou vést k mírnému zlepšení postprandiálních hladin lipidů a k poklesu systolického krevního tlaku (cca o 3-4 mmHg).

Výhodou gliptinů je glukózodependentní účinek a výborná snášenlivost - prakticky nemají nežádoucí účinky. Jejich efekt na glykémii je však poměrně slabý a v kardiovaskulárních mortalitních studiích sice byla doložena bezpečnost sitagliptinu (studie TECOS) a linagliptinu (studie CARMELINA a CAROLINA), ale žádné výhody, které se podařilo prokázat u analog GLP-1 a gliflozinů. Saxagliptin ve studii SAVOR-TIMI 53 dokonce zvyšoval riziko srdeční nedostatečnosti. Obdobný trend byl zaznamenán i při léčbě alogliptinem (studie EXAMINE), byť rozdíly mezi léčenou skupinou a skupinou užívající placebo nebyly statisticky významné. Vildagliptin nebyl z hlediska kardiovaskulární bezpečnosti vůbec testován v mortalitní studii a v USA nebyl z těchto důvodů schválen ke klinickému použití.

Vzhledem ke slabšímu účinku na glykémii, k absenci příznivého efektu na tělesnou hmotnost a pouze nevýznamnému efektu v mortalitních kardiovaskulárních studiích zůstávají gliptiny ve stínu analog GLP-1 a gliflozinů.

Indikací gliptinů je diabetes mellitus 2. typu. Přidávají se obvykle jako léky druhé volby do dvojkombinace nejčastěji s metforminem, ale mohou být kombinovány i s ostatními antidiabetiky s odlišným mechanismem účinku (glitazony, glifloziny, deriváty sulfonylurey, inzulinem). Analoga GLP-1 jsou prakticky jedinými antidiabetiky, která nejsou do kombinací s gliptiny vhodná. Naopak vzhledem k účinku na postprandiální hyperglykémii je výhodné kombinovat gliptin s bazálním inzulinem a metforminem. Gliptiny lze použít i v monoterapii, obvykle při kontraindikaci metforminu.

sitagliptinum

A10BH01                                    
   Charakteristika:
PAD ze skupiny gliptinů; snižuje glykémii postprandiální i nalačno; po perorálním podání se vstřebává 87 % dávky; jen minimálně se biotransformuje v játrech, vylučuje se prakticky úplně močí v nezměněné formě; účinek dosahuje maxima za 1-4 hodiny po podání a přetrvává 24 hodin.
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v kombinaci s metforminem, pioglitazonem, glifloziny, deriváty sulfonylurey či s inzulinem, příp. i v monoterapii (při kontraindikaci nebo intoleranci metforminu).
   Kontraindikace:
přecitlivělost na sitagliptin, podání pacientům mladším 18 let, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u těžké poruchy funkce jater nebo těžší poruchy funkce ledvin.
   Nežádoucí účinky:
méně často bolesti hlavy; vzácně zácpa, závratě, bolest kloubů, reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, svědění, velmi vzácně angioedém, anafylaktický šok); velmi vzácně pankreatitida; sitagliptin nevede k hypoglykémii, zvyšuje však riziko jejího vzniku, pokud je podáván v kombinaci s deriváty sulfonylurey nebo inzulinem.
   Dávkování:
100 mg 1x denně; při těžší poruše funkce ledvin je nutná redukce dávky: při CLcr 45-30 ml/min na 50 mg 1x denně, při CLcr pod 30 ml/min na 25 mg 1x denně; užívá se nezávisle na jídle.
   Upozornění:
Terapii je třeba ukončit při výskytu bulózního pemfigoidu. U kombinovaného přípravku je vedle kontraindikací a nežádoucích účinků uváděných výše nutné respektovat i kontraindikace, nežádoucí účinky a lékové interakce druhé komponenty v něm obsažené, tj. ertugliflozinu (viz kapitolu 6.1.2.5).
   Poznámka:
v perorálních lékových formách je sitagliptin obsažen ve formě báze, fosfatu, hydrochloridu nebo malatu; množství uvedená v popisech léčivých přípravků odpovídají množství báze sitagliptinu.

PŘÍPRAVEK obsahující sitagliptin ve formě báze
   Rp
Maysiglu por tbl flm (Krka, SLO)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě

PŘÍPRAVKY obsahující sitagliptin ve formě fosfatu
   Rp
Januvia por tbl flm (MSD, NL)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Jimandin por tbl flm (Medochemie, CY)
100 mg v 1 tabletě

PŘÍPRAVKY obsahující sitagliptin ve formě hydrochloridu
   Rp
Anau por tbl flm (Heaton, CZ)
100 mg v 1 tabletě
   Rp
Jansitin por tbl flm (G.L. Pharma, A)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Jazeta por tbl flm (Zentiva, CZ)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Jidinum por tbl flm (Medochemie, CY)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Juzina por tbl flm (Gedeon Richter, H)
100 mg v 1 tabletě
   Rp
Lonamo por tbl flm (Egis, H)
50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Mapoli por sol (Glenmark, CZ)
25 ml v 1 ml roztoku
   Rp
Sitagliptin Accord por tbl flm (Accord, E)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Sitagliptin Auxilto por tbl flm (Auxilto, CZ)
100 mg v 1 tabletě
   Rp
Sitagliptin Glenmark por tbl flm (Glenmark, CZ)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Sitagliptin Mylan por tbl flm (Viatris, IRL)
100 mg v 1 tabletě
   Rp
Sitagliptin Polpharma por tbl flm (Polpharma, PL)
25 mg, 50 mg nebo 100 mg v 1 tabletě
   Rp
Sitagliptin Sandoz por tbl flm (Sandoz, CZ)
100 mg v 1 tabletě
   Rp
Sitagliptin Stada por tbl flm (Stada, D)
100 mg v 1 tabletě

PŘÍPRAVEK obsahující sitagliptin ve formě malatu
   Rp
Sitagliptin Teva por tbl flm (Teva, CZ)
100 mg v 1 tabletě

FIXNÍ KOMBINACE s ertugliflozinem                   

A10BD24

   Rp Steglujan 5 mg/100 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: ertugliflozinum 5 mg, sitagliptini phosphas 128,5 mg (odpovídá 100 mg báze sitagliptinu) v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Steglujan 15 mg/100 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: ertugliflozinum 15 mg, sitagliptini phosphas 128,5 mg (odpovídá 100 mg báze sitagliptinu) v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

DALŠÍ KOMBINOVANÉ PŘÍPRAVKY
   Rp
Jamesi por tbl flm (Zentiva, CZ)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Janumet por tbl flm (MSD, NL)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp Juzimette por tbl flm (Gedeon Richter, H)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Maymetsi por tbl flm (Krka, SLO)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Metsigletic por tbl flm (Polpharma, PL)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Sitagliptin/Metformin Glenmark por tbl flm (Glenmark, CZ)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Sitagliptin/Metformin hydrochloride Mylan por tbl flm (Mylan, IRL)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Sitagliptin/Metformin Sandoz por tbl flm (Sandoz, CZ)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Sitagliptin/Metformin Stada por tbl flm (Stada, D)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Sitagliptin/Metformin Teva por tbl flm (Teva, CZ)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Sitagliptin/Metformin Teva CR por tbl ret (Teva, CZ)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
 

vildagliptinum

A10BH02                                    
   Charakteristika:
PAD ze skupiny gliptinů; snižuje glykémii postprandiální i nalačno; po perorálním podání se vstřebává 85 % dávky; z větší části se biotransformuje v játrech a ledvinách na neúčinné metabolity, vylučuje se převážně močí (62 % ve formě metabolitů, 23 % v nezměněné formě), částečně též žlučí (15 % ve formě metabolitů); účinek dosahuje maxima za 1,7-2,5 hodiny po podání a přetrvává 16-24 hodin.
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v kombinaci s metforminem, pioglitazonem, glifloziny, deriváty sulfonylurey či s inzulinem, příp. i v monoterapii (při kontraindikaci nebo intoleranci metforminu).
   Kontraindikace:
přecitlivělost na vildagliptin, těžší porucha funkce jater, resp. zvýšení hodnot jaterních transamináz nad trojnásobek ULN před zahájením terapie, podání pacientům mladším 18 let, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u těžší poruchy funkce ledvin.
   Nežádoucí účinky:
méně často závratě; vzácně zácpa, bolesti hlavy, bolest kloubů, periferní otoky, zvýšení hodnot jaterních transamináz, reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, svědění, velmi vzácně angioedém, anafylaktický šok); velmi vzácně pankreatitida; vildagliptin nevede k hypoglykémii, zvyšuje však riziko jejího vzniku, pokud je podáván v kombinaci s deriváty sulfonylurey nebo inzulinem.
   Dávkování:
50 mg 2x denně; při těžší poruše funkce ledvin (CLcr pod 50 ml/min), nebo při kombinaci s derivátem sulfonylurey je třeba dávku snížit na 50 mg 1x denně ráno; užívá se nezávisle na jídle.
   Upozornění:
Před zahájením terapie je třeba vyšetřit hodnoty jaterních transamináz a toto vyšetření v průběhu léčby pravidelně opakovat. Při vzestupu hodnot jaterních transamináz nad trojnásobek ULN, při výskytu hepatitidy či jiných projevů poškození jater je nutné terapii ukončit. Léčbu je třeba ukončit též při výskytu bulózního pemfigoidu.
   Rp
Agnis por tbl nob (Belupo, CH)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Alikval por tbl nob (Egis, H)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Anvildis por tbl nob (Vipharm, PL)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Dalmevin por tbl nob (Medochemie, CY)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Galvus por tbl nob (Novartis, IRL)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Glypvilo por tbl nob (Krka, SLO)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Melkart por tbl nob (G.L. Pharma, A)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Tutecvi por tbl nob (Viatris, IRL)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Viglita por tbl nob (Zentiva, CZ)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Vildagliptin Accord por tbl nob (Accord, PL)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Vildagliptin Sandoz por tbl nob (Sandoz, CZ)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Vildagliptin Stada por tbl nob (Stada, D)
50 mg v 1 tabletě
   Rp
Vildagliptin Teva por tbl nob (Teva, NL)
50 mg v 1 tabletě

KOMBINOVANÉ PŘÍPRAVKY
   Rp
Agnis Combi por tbl flm (Belupo, CHO)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Alikval Duo por tbl flm (Egis, H)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Daltex por tbl flm (Medochemie, CY)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Eucreas por tbl flm (Novartis, IRL)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Ipinzan por tbl flm (Zentiva, CZ)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Melkart Duo por tbl flm (G.L. Pharma, A)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Tutecvi Combi por tbl flm (Viatris, IRL)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord por tbl flm (Accord, E)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Vildagliptin/Metformin Sandoz por tbl flm (Sandoz, CZ)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Vildagliptin/Metformin Stada por tbl flm (Stada, D)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Vildagliptin/Metformin Teva por tbl flm (Teva, NL)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)
   Rp
Vimetso por tbl flm (Krka, SLO)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)

saxagliptinum

A10BH03                                    
   Charakteristika:
PAD ze skupiny gliptinů; snižuje glykémii postprandiální i nalačno; po perorálním podání se prakticky úplně vstřebává; z větší části se biotransformuje v játrech oxidázou CYP3A4 na jeden účinný metabolit a další neúčinné metabolity, vylučuje se převážně močí (36-40 % ve formě metabolitů, 25 % v nezměněné formě), částečně též žlučí; účinek dosahuje maxima za 2-4 hodiny po podání a přetrvává 24 hodin.
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v kombinaci s metforminem, pioglitazonem, glifloziny, deriváty sulfonylurey či s inzulinem, příp. i v monoterapii (při kontraindikaci nebo intoleranci metforminu).
   Kontraindikace:
přecitlivělost na saxagliptin, těžká porucha funkce jater, podání hemodialyzovaným pacientům, podání pacientům mladším 18 let, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u srdeční nedostatečnosti, u těžší poruchy funkce jater nebo ledvin.
   Nežádoucí účinky:
méně často nauzea, bolesti hlavy, závratě; vzácně bolest kloubů, reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, svědění, velmi vzácně angioedém, anafylaktický šok); velmi vzácně pankreatitida; saxagliptin nevede k hypoglykémii, zvyšuje však riziko jejího vzniku, pokud je podáván v kombinaci s deriváty sulfonylurey nebo inzulinem.
   Lékové interakce:
jeho plazmatické koncentrace a účinek zvyšují silné inhibitory CYP3A4; jeho plazmatické koncentrace a účinek snižují phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin a dexamethason.
   Dávkování:
5 mg 1x denně; při těžší poruše funkce ledvin (CLcr pod 45 ml/min) je třeba dávku snížit na 2,5 mg 1x denně; užívá se nezávisle na jídle.
   Upozornění:
Fytofarmaka obsahující třezalku tečkovanou nebo její extrakt snižují účinek saxagliptinu. Terapii je třeba ukončit při výskytu bulózního pemfigoidu. U kombinovaného přípravku je vedle kontraindikací, nežádoucích účinků a lékových interakcí uváděných výše nutné respektovat i kontraindikace, nežádoucí účinky a lékové interakce druhé komponenty v něm obsažené, tj. dapagliflozinu (viz kapitolu 6.1.2.5).
   Poznámka:
v perorálních lékových formách je saxagliptin obsažen ve formě hydrochloridu; množství uvedená v popisu léčivého přípravku odpovídají množství báze saxagliptinu.
   Rp
Onglyza por tbl flm (AstraZeneca, S)
2,5 mg nebo 5 mg v 1 tabletě

FIXNÍ KOMBINACE s dapagliflozinem

A10BD21                   

   Rp Qtern 5 mg/10 mg por tbl flm (AstraZeneca, S)
Složení: saxagliptini hydrochloridum 5,58 mg (odpovídá 5 mg báze saxagliptinu), dapagliflozinum 10 mg v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

DALŠÍ KOMBINOVANÝ PŘÍPRAVEK
   Rp
Komboglyze por tbl flm (AstraZeneca, S)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)

alogliptinum

A10BH04                                     
   Charakteristika:
PAD ze skupiny gliptinů; snižuje glykémii postprandiální i nalačno; po perorálním podání se prakticky úplně vstřebává; z menší části se biotransformuje v játrech, vylučuje se převážně v nezměněné formě z větší části močí, z malé části též žlučí; účinek dosahuje maxima za 1-2 hodiny po podání a přetrvává déle než 24 hodin.
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v kombinaci s metforminem, pioglitazonem, glifloziny, deriváty sulfonylurey či s inzulinem.
   Kontraindikace:
přecitlivělost na alogliptin, těžká porucha funkce jater (Childovo-Pughovo skóre nad 9), podání pacientům mladším 18 let, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u srdeční nedostatečnosti, u těžší poruchy funkce jater nebo ledvin.
   Nežádoucí účinky:
méně často bolesti břicha, gastroezofageální reflux, průjem, bolesti hlavy; vzácně reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, svědění, velmi vzácně angioedém, anafylaktický šok); velmi vzácně pankreatitida; alogliptin nevede k hypoglykémii, zvyšuje však riziko jejího vzniku, pokud je podáván v kombinaci s deriváty sulfonylurey nebo inzulinem.
   Dávkování:
25 mg 1x denně; při těžší poruše funkce ledvin je nutná redukce dávky: při CLcr 50-30 ml/min na 12,5 mg 1x denně, při CLcr pod 30 ml/min na 6,25 mg 1x denně; užívá se nezávisle na jídle.
   Upozornění:
terapii je třeba ukončit při výskytu bulózního pemfigoidu.
   Poznámka:
v perorálních lékových formách je alogliptin obsažen ve formě benzoatu; množství uvedená v popisu léčivého přípravku odpovídají množství báze alogliptinu.
   Rp
Vipidia por tbl flm (Takeda, DK)
6,25 mg, 12,5 mg nebo 25 mg v 1 tabletě

KOMBINOVANÉ PŘÍPRAVKY
   Rp
Incresync por tbl flm (Takeda, DK)
viz kapitolu 6.1.2.2 (pioglitazonum)
   Rp
Vipdomet por tbl flm (Takeda, DK)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)

linagliptinum

A10BH05                                     
   Charakteristika:
PAD ze skupiny gliptinů; snižuje glykémii postprandiální i nalačno; po perorálním podání se vstřebává 30 % dávky; jen minimálně se biotransformuje v játrech, vylučuje se prakticky úplně žlučí převážně v nezměněné formě, a proto jej lze podávat nemocným s poruchou funkce ledvin (včetně dialyzovaných) bez potřeby redukovat dávku; účinek dosahuje maxima za 1,5 hodiny po podání a přetrvává déle než 24 hodin (jeho biologický poločas je 100 hodin).
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v kombinaci s metforminem, pioglitazonem, glifloziny, deriváty sulfonylurey či s inzulinem, příp. i v monoterapii (při kontraindikaci nebo intoleranci metforminu).
   Kontraindikace:
přecitlivělost na linagliptin, podání pacientům mladším 18 let, gravidita, laktace.
   Nežádoucí účinky: méně často bolesti hlavy; vzácně zácpa, reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, svědění, velmi vzácně angioedém, anafylaktický šok); velmi vzácně pankreatitida; linagliptin nevede k hypoglykémii, zvyšuje však riziko jejího vzniku, pokud je podáván v kombinaci s deriváty sulfonylurey nebo inzulinem.
   Lékové interakce:
jeho plazmatické koncentrace a účinek snižuje rifampicin.
   Dávkování:
5 mg 1x denně; užívá se nezávisle na jídle.
   Upozornění:
Terapii je třeba ukončit při výskytu bulózního pemfigoidu. U kombinovaných přípravků je vedle kontraindikací, nežádoucích účinků a lékových interakcí uváděných výše nutné respektovat i kontraindikace, nežádoucí účinky a lékové interakce druhé komponenty v nich obsažené, tj. empagliflozinu (viz kapitolu 6.1.2.5).
   Rp
Linagliptin Stada por tbl flm (Stada, D)
5 mg v 1 tabletě
   Rp
Linatra por tbl flm (Polfa, PL)
5 mg v 1 tabletě
   Rp
Trajenta por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
5 mg v 1 tabletě

FIXNÍ KOMBINACE s empagliflozinem                   

A10BD19

   Rp Glyxambi 10 mg/5 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: empagliflozinum 10 mg, linagliptinum 5 mg v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 30 ml/min.

   Rp Glyxambi 25 mg/5 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: empagliflozinum 25 mg, linagliptinum 5 mg v 1 tabletě.
Dávkování: 1 tabletu 1x denně nezávisle na jídle; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 60 ml/min.

DALŠÍ KOMBINOVANÝ PŘÍPRAVEK
   Rp
Jentadueto por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
viz kapitolu 6.1.2.1 (metformini hydrochloridum)

Zdroj:
Kolektiv autorů. Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR. 5. vydání (první čtyři vydání vyšla pod názvem Remedia Compendium). Praha: Panax, 2018.
Aktualizace k 1.6.2022.