Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.6.1.2.1 Biguanidy

Autor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha


Biguanidy (metformin a v ČR již neregistrovaný buformin a phenformin) zpomalují resorpci glukózy ze střeva, snižují glukoneogenezi v játrech a redukují chuť k jídlu. Snižují glykémii postprandiální i nalačno. Neváží se na plazmatické bílkoviny, nepodléhají biotransformaci v játrech a z organismu se vylučují prakticky úplně močí. Biguanidy neovlivňují sekreci inzulinu. Jejich podávání není spojeno s rizikem výskytu hypoglykémie. Nemají vliv na tělesnou hmotnost.

Metformin je v současné době perorálním antidiabetikem první volby, protože má relativně nejpříznivější bezpečnostní profil. Prokazatelně snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu a pravděpodobně i riziko nádorových onemocnění. Navíc je terapie metforminem ekonomicky velmi výhodná.

Podávání metforminu je indikováno u všech nemocných s diabetem 2. typu, u nichž nejsou přítomny kontraindikace. Léčba metforminem má být zahájena ihned po stanovení diagnózy současně s režimovými opatřeními bez ohledu na hmotnost pacienta. Pokud monoterapie metforminem podávaným v maximální tolerované dávce nevede k uspokojivé kompenzaci diabetu, je na místě přistoupit ke kombinované terapii. Metformin lze kombinovat s prakticky všemi perorálními antidiabetiky (gliptiny, glitazony, glifloziny, deriváty sulfonylurey, glinidy, inhibitory střevních α-glukosidáz), ale i s analogy GLP-1 či inzulinem. S řadou perorálních antidiabetik je metformin dostupný v tzv. fixních kombinacích. Fixní kombinace jsou určeny pro pacienty, kteří jsou stabilizováni podáváním metforminu a dalšího perorálního antidiabetika v již vytitrovaných dávkách - užívání monokomponentních přípravků se nahradí jedním kombinovaným obsahujícím odpovídající dávky příslušných PAD. Přímý přechod na fixní kombinaci je možný u pacientů neuspokojivě kompenzovaných monoterapií metforminem užívaným v maximální tolerované dávce. Dávka metforminu ve fixní kombinaci má v tomto případě odpovídat dosud užívané dávce, dávka druhé komponenty fixní kombinace by měla být co nejnižší. I při terapii fixními kombinacemi je obvykle možné upravovat dávku jednotlivých komponent v závislosti na účinnosti léčby, neboť je dostupná dostatečná škála těchto kombinací obsahujících různá množství jednotlivých komponent. Hlavní výhodou terapie fixními kombinacemi je zlepšení compliance pacienta.

Podle mezinárodních odborných společností i České diabetologické společnosti lze metformin podávat těhotným a kojícím ženám s diabetem 2. typu či s gestačním diabetem. Indikován je také k léčbu diabetu u osob se srdeční nedostatečností (se zachovalou i redukovanou ejekční frakcí), nejlépe v kombinaci s glifloziny.

K dalším indikacím metforminu patří prediabetes a syndrom polycystických ovarií (PCOS). Tyto indikace však dosud nejsou obsaženy v platných SPC a je třeba je považovat za tzv. off-label. V případě prediabetu by měl být metformin podáván všem nemocným ve věku do 65 let, kteří mají alespoň dva z následujících rizikových faktorů: BMI ≥ 35 kg/m2, hypertriglyceridémie, snížená hladina HDL-cholesterolu, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění v anamnéze, HbA1c ≥ 45 mmol/mol, gestační diabetes v anamnéze, diabetes mellitus 2. typu v rodinné anamnéze (zejména u rodičů). U žen se syndromem polycystických ovarií je metformin indikován, pokud jsou přítomny další známky metabolického syndromu. Kromě pozitivního účinku na metabolické parametry má též příznivý vliv na menstruační cyklus a ovulaci, a zvyšuje tak pravděpodobnost otěhotnění.

Mezi typické nežádoucí účinky biguanidů patří projevy gastrointestinální intolerance, která se však v průběhu terapie obvykle spontánně upraví. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je laktátová acidóza (častější zejména u hypoxemických stavů a starších osob) projevující se jako průjem, bolesti svalů, svalové křeče, únava, slabost, dyspnoe, hypotermie, hypotenze a bradykardie, s možnou progresí až do kómatu. V případě metforminu je výskyt laktátové acidózy velmi vzácný a činí 0,03 případu na 1000 pacientů a rok, zatímco u ostatních biguanidů 0,3 nebo i více případů na 1000 pacientů a rok. Při prevenci laktátové acidózy je nejdůležitější respektovat požadavek na kontraindikaci podávání metforminu osobám s těžkou chronickou nedostatečností funkce ledvin (stupeň 4, tj. CLcr pod 30 ml/min). Pokud je onemocnění ledvin méně závažné (stupeň 3, tj. CLcr 60-30 ml/min), neměla by být terapie metforminem nově zahájena a u již léčených nemocných by měla být jeho dávka snížena na polovinu (maximální denní dávka metforminu činí při CLcr 60-45 ml/min 2 g, při CLcr 45-30 ml/min 1 g).

Při potřebě podání jodovaných rentgen-kontrastních látek v rámci RTG vyšetření či vyšetření magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografií by měl být metformin vysazen v den vyšetření a v následujících 48 hodinách. Současně by měla být pečlivě monitorována funkce ledvin a pacient by měl být řádně hydratován.

U pacientů podstupujících plánovaný chirurgický výkon (v celkové nebo svodné anestezii) je podle doporučení České diabetologické společnosti z roku 2020 (www.diab.cz) vhodné postupovat následovně:

1. v případě malých a ambulantních výkonů, u kterých není nutné pacienta převádět z PAD na inzulin, není nutné metformin vysazovat, a to zejména u dobře kompenzovaných pacientů bez renálních a kardiálních komorbidit,

2. v případě ostatních výkonů je nutné metformin vysadit v den výkonu a jeho podávání lze obnovit nejdříve za 24-48 hodin po jeho ukončení, u pacientů se známou renální insuficiencí až po kontrole funkce ledvin,

3. lze akceptovat i dosud tradiční přístup s vysazením metforminu 1-2 dny před výkonem, zejména s ohledem na typ předoperační přípravy.

Terapii metforminem je třeba zahájit co nejnižší dávkou, kterou lze v případě potřeby v minimálně týdenních intervalech pozvolna zvyšovat. Cílem tohoto postupu je minimalizace gastrointestinálních nežádoucích účinků, k níž dále přispívá i dělení denní dávky do 2-3 dílčích dávek a jejich užívání současně s jídlem, nebo bezprostředně po něm.

metformini hydrochloridum

A10BA02                         
   Charakteristika:
PAD ze skupiny biguanidů; snižuje glykémii postprandiální i nalačno; po perorálním podání se vstřebává 50-60 % dávky; v organismu se nebiotransformuje a vylučuje se v nezměněné formě prakticky úplně močí tubulární sekrecí; po podání neretardovaných lékových forem dosahuje účinek maxima za 1-3 hodiny a přetrvává 12-24 hodin, po podání retardovaných lékových forem dosahuje účinek maxima za 7 hodin a přetrvává déle než 24 hodin.
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky, s analogy GLP-1 či s inzulinem; podle doporučení České diabetologické společnosti i mezinárodních odborných společností lze metformin podávat těhotným a kojícím ženám s diabetem 2. typu či s gestačním diabetem a jeho podávání je indikováno také u nemocných s prediabetem a u žen s polycystickými ovarii s projevy metabolického syndromu.
   Kontraindikace:
přecitlivělost na biguanidy, laktátová acidóza (i v anamnéze) nebo stavy, které zvyšují riziko jejího vzniku (např. kardiorespirační nedostatečnost, akutní infarkt myokardu, pokročilá srdeční nedostatečnost, těžší porucha funkce ledvin s CLcr pod 60 ml/min před zahájením terapie), těžší porucha funkce jater, podání dětem mladším 10 let.
   Nežádoucí účinky: nechutenství, nauzea, zvracení, bolesti břicha, flatulence a průjem se vyskytují často především na začátku terapie, v jejím průběhu (resp. po podávání retardovaných lékových forem) je jejich výskyt méně častý; méně často kovová chuť v ústech, bolesti hlavy, anémie, po dlouhodobé terapii malabsorpce vitaminu B12 (velmi vzácně může vést k rozvoji perniciózní anémie); velmi vzácně laktátová acidóza, alergické kožní reakce; metformin nevede k hypoglykémii, zvyšuje však riziko jejího vzniku, pokud je podáván v kombinaci s deriváty sulfonylurey nebo inzulinem.
   Lékové interakce: jeho plazmatické koncentrace, účinek i výskyt NÚ (laktátová acidóza) zvyšují ranitidin, verapamil, furosemid, amilorid, kodein, fampridin, amifampridin, trimethoprim, co-trimoxazol, isavuconazol, dolutegravir a vandetanib; riziko výskytu jeho gastrointestinálních nežádoucích účinků zvyšují inhibitory protonové pumpy, verapamil a kodein; současné požívání alkoholu zvyšuje riziko vzniku laktátové acidózy; současná aplikace jodovaných rentgen-kontrastních látek zvyšuje riziko vzniku laktátové acidózy a může vést k akutnímu selhání funkce ledvin.
   Dávkování:
Neretardované lékové formy: dospělí: počáteční dávku 500 mg 2-3x denně, nebo 850 mg 1-2x denně lze v případě potřeby a dobré tolerance postupně zvyšovat na 2-3 g denně, maximální jednotlivá dávka je 1 g, maximální denní dávka 3 g; děti a dospívající ve věku 10-18 let: počáteční dávku 500 mg 1x denně, nebo 850 mg 1x denně lze v případě potřeby a dobré tolerance zvýšit na 1-1,7 g denně, maximální denní dávka je 2 g; denní dávky se obvykle dělí do 2-3 dílčích dávek užívaných v průběhu hlavních jídel, nebo bezprostředně po nich. Retardované lékové formy: dospělí: počáteční dávku 500 mg 1x denně lze v případě potřeby a dobré tolerance postupně zvyšovat na maximální dávku 2 g 1x denně; užívá se v průběhu večeře.
   Upozornění:
Před zahájením terapie je nutné vyšetřit plazmatickou hladinu kreatininu a stanovit hodnotu glomerulární filtrace, v průběhu léčby je třeba tato vyšetření pravidelně opakovat (alespoň 1x ročně u pacientů s normální funkcí ledvin, resp. 2-4x ročně u pacientů s plazmatickou hladinou kreatininu blížící se ULN a u pacientů starších 65 let). Pokud v průběhu terapie klesne CLcr trvale pod 60 ml/min, je nutné dávku metforminu snížit (maximální denní dávka činí při CLcr 60-45 ml/min 2 g, při CLcr 45-30 ml/min 1 g). Při trvalém poklesu CLcr pod 30 ml/min je nezbytné terapii ukončit. Funkci ledvin může přechodně zhoršit aplikace jodovaných rentgen-kontrastních látek, a proto je nutné při potřebě jejich použití podávání metforminu přerušit. Obdobný postup může být nezbytný i v případě podstoupení chirurgického výkonu. Obě situace jsou podrobněji popsány v obecném úvodu výše. U kombinovaných přípravků je vedle kontraindikací, nežádoucích účinků a lékových interakcí uváděných výše nutné respektovat i kontraindikace, nežádoucí účinky a lékové interakce druhé komponenty v nich obsažené, tj. pioglitazonu (viz kapitolu 6.1.2.2), sitagliptinu, vildagliptinu, saxagliptinu, alogliptinu či linagliptinu (všechny viz kapitolu 6.1.2.3), dapagliflozinu, canagliflozinu, empagliflozinu nebo ertugliflozinu (všechny viz kapitolu 6.1.2.5), resp. glibenclamidu (viz kapitolu 6.1.2.6).
   Rp
Brotmin por tbl flm (Medochemie, CY)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Glucomet por tbl ret (Strides, CY)
750 mg v 1 tabletě

   Rp
Glucophage por tbl flm (Merck, F)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Glucophage XR por tbl ret (Merck, F)
500 mg, 750 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metfogamma por tbl flm (Wörwag, D)
850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Accord por tbl flm (Accord, PL)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Aurovitas por tbl flm (Aurovitas, CZ)
1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Mylan por tbl flm (Mylan, IRL)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Sandoz por tbl flm (Sandoz, CZ)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Teva por tbl flm (Teva, CZ)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Teva XR por tbl ret (Teva, CZ)
500 mg v 1 tabletě

   Rp
Metformin Teva XR por tbl ret (Teva, NL)
750 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Vitabalans por tbl flm (Vitabalans, SF)
500 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Metformin Zentiva por tbl flm (Zentiva, CZ)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Mulado Prolong por tbl ret (Zentiva, CZ)
500 mg, 750 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Normaglyc por tbl flm (PharmaSwiss, CZ)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Siofor por tbl flm (Berlin-Chemie, D)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Siofor Prolong por tbl ret (Berlin-Chemie, D)
500 mg, 750 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Stadamet por tbl flm (Stada, D)
500 mg, 850 mg nebo 1 g v 1 tabletě

   Rp
Zexitor por tbl ret (Novatin, M)
500 mg, 750 mg nebo 1 g v 1 tabletě

FIXNÍ KOMBINACE s pioglitazonem                      

A10BD05

   Rp Competact 15 mg/850 mg por tbl flm (Cheplapharm, D)
Složení: pioglitazoni hydrochloridum 16,53 mg (odpovídá 15 mg báze pioglitazonu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Glubrava 15 mg/850 mg por tbl flm (Takeda, DK)
Složení: pioglitazoni hydrochloridum 16,53 mg (odpovídá 15 mg báze pioglitazonu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Novapio Plus 15 mg/850 mg por tbl flm (Novatin, M)
Složení: pioglitazoni hydrochloridum 16,53 mg (odpovídá 15 mg báze pioglitazonu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

FIXNÍ KOMBINACE se sitagliptinem                    

A10BD07

Rp Jamesi 50 mg/850 mg por tbl flm (Zentiva, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Jamesi 50 mg/1000 mg por tbl flm (Zentiva, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Janumet 50 mg/850 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: sitagliptini phosphas 64,25 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Janumet 50 mg/1000 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: sitagliptini phosphas 64,25 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Juzimette 50 mg/850 mg por tbl flm (Gedeon Richter, H)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Juzimette 50 mg/1000 mg por tbl flm (Gedeon Richter, H)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Maymetsi 50 mg/850 mg por tbl flm (Krka, SLO)
Složení: sitagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Maymetsi 50 mg/1000 mg por tbl flm (Krka, SLO)
Složení: sitagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Metsigletic 50 mg/850 mg por tbl flm (Polpharma, PL)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Metsigletic 50 mg/1000 mg por tbl flm (Polpharma, PL)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Glenmark 50 mg/850 mg por tbl flm (Glenmark, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Glenmark 50 mg/1000 mg por tbl flm (Glenmark, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin hydrochloride Mylan 50 mg/850 mg por tbl flm (Mylan, IRL)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin hydrochloride Mylan 50 mg/1000 mg por tbl flm (Mylan, IRL)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/850 mg por tbl flm (Sandoz, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/1000 mg por tbl flm (Sandoz, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Stada 50 mg/850 mg por tbl flm (Stada, D)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Stada 50 mg/1000 mg por tbl flm (Stada, D)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Teva 50 mg/850 mg por tbl flm (Teva, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Teva 50 mg/1000 mg por tbl flm (Teva, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Teva CR 50 mg/500 mg por tbl ret (Teva, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 500 mg v 1 retardované tabletě.
Dávkování: dospělí 1-2 tablety 1x denně (večer) v průběhu jídla, při špatné gastrointestinální toleranci dávky 2 tablety 1x denně lze podávat 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla; dávka 1 tableta denně je určena pro pacienty s CLcr 45-30 ml/min, dávka 2 tablety denně je určena pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Teva CR 50 mg/1000 mg por tbl ret (Teva, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 56,69 mg (odpovídá 50 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 retardované tabletě.
Dávkování: dospělí 1-2 tablety 1x denně (večer) v průběhu jídla, při špatné gastrointestinální toleranci dávky 2 tablety 1x denně lze podávat 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla; dávka 1 tableta denně je určena pro pacienty s CLcr 45-30 ml/min, dávka 2 tablety denně je určena pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Sitagliptin/Metformin Teva CR 100 mg/1000 mg por tbl ret (Teva, CZ)
Složení: sitagliptini hydrochloridum 113,38 mg (odpovídá 100 mg báze sitagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 retardované tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 1x denně (večer) v průběhu jídla; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s vildagliptinem                    

A10BD08

   Rp Agnis Combi 50 mg/850 mg por tbl flm (Belupo, CHO)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Agnis Combi 50 mg/1000 mg por tbl flm (Belupo, CHO)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Alikval Duo 50 mg/850 mg por tbl flm (Egis, H)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Alikval Duo 50 mg/1000 mg por tbl flm (Egis, H)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Daltex 50 mg/850 mg por tbl flm (Medochemie, CY)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Daltex 50 mg/1000 mg por tbl flm (Medochemie, CY)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Eucreas 50 mg/850 mg por tbl flm (Novartis, IRL)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Eucreas 50 mg/1000 mg por tbl flm (Novartis, IRL)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Ipinzan 50 mg/850 mg por tbl flm (Zentiva, CZ)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Ipinzan 50 mg/1000 mg por tbl flm (Zentiva, CZ)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Melkart Duo 50 mg/850 mg por tbl flm (G.L. Pharma, A)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Melkart Duo 50 mg/1000 mg por tbl flm (G.L. Pharma, A)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

    Rp Tutecvi Combi 50 mg/850 mg por tbl flm (Viatris, IRL)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Tutecvi Combi 50 mg/1000 mg por tbl flm (Viatris, IRL)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord 50 mg/850 mg por tbl flm (Accord, E)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord 50 mg/1000 mg por tbl flm (Accord, E)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/850 mg por tbl flm (Sandoz, CZ)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/1000 mg por tbl flm (Sandoz, CZ)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin Stada 50 mg/850 mg por tbl flm (Stada, D)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin Stada 50 mg/1000 mg por tbl flm (Stada, D)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin Teva 50 mg/850 mg por tbl flm (Teva, NL)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vildagliptin/Metformin Teva 50 mg/1000 mg por tbl flm (Teva, NL)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vimetso 50 mg/850 mg por tbl flm (Krka, SLO)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vimetso 50 mg/1000 mg por tbl flm (Krka, SLO)
Složení: vildagliptinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE se saxagliptinem                    

A10BD10

   Rp Komboglyze 2,5 mg/850 mg por tbl flm (AstraZeneca, S)
Složení: saxagliptini hydrochloridum 2,79 mg (odpovídá 2,5 mg báze saxagliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Komboglyze 2,5 mg/1000 mg por tbl flm (AstraZeneca, S)
Složení: saxagliptini hydrochloridum 2,79 mg (odpovídá 2,5 mg báze saxagliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s alogliptinem                      

A10BD13

   Rp Vipdomet 12,5 mg/850 mg por tbl flm (Takeda, DK)
Složení: alogliptini benzoas 17 mg (odpovídá 12,5 mg báze alogliptinu), metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.

   Rp Vipdomet 12,5 mg/1000 mg por tbl flm (Takeda, DK)
Složení: alogliptini benzoas 17 mg (odpovídá 12,5 mg báze alogliptinu), metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 50 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s linagliptinem                     

A10BD11

   Rp Jentadueto 2,5 mg/850 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: linagliptinum 2,5 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Jentadueto 2,5 mg/1000 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: linagliptinum 2,5 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s dapagliflozinem                   

A10BD15

   Rp Xigduo 5 mg/850 mg por tbl flm (AstraZeneca, S)
Složení: dapagliflozinum 5 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Xigduo 5 mg/1000 mg por tbl flm (AstraZeneca, S)
Složení: dapagliflozinum 5 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s canagliflozinem                   

A10BD16

   Rp Vokanamet 50 mg/850 mg por tbl flm (Janssen-Cilag, B)
Složení: canagliflozinum 50 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr pod 45 ml/min.

   Rp Vokanamet 50 mg/1000 mg por tbl flm (Janssen-Cilag, B)
Složení: canagliflozinum 50 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr pod 45 ml/min.

   Rp Vokanamet 150 mg/850 mg por tbl flm (Janssen-Cilag, B)
Složení: canagliflozinum 150 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 60 ml/min.

   Rp Vokanamet 150 mg/1000 mg por tbl flm (Janssen-Cilag, B)
Složení: canagliflozinum 150 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 60 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s empagliflozinem                         

A10BD20

   Rp Synjardy 5 mg/850 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: empagliflozinum 5 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr pod 45 ml/min.

   Rp Synjardy 5 mg/1000 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: empagliflozinum 5 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr pod 45 ml/min.

   Rp Synjardy 12,5 mg/850 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: empagliflozinum 12,5 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 60 ml/min.

   Rp Synjardy 12,5 mg/1000 mg por tbl flm (Boehringer Ingelheim, D)
Složení: empagliflozinum 12,5 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 60 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s ertugliflozinem                   

A10BD23

   Rp Segluromet 2,5 mg/850 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: ertugliflozinum 2,5 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Segluromet 2,5 mg/1000 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: ertugliflozinum 2,5 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Segluromet 7,5 mg/850 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: ertugliflozinum 7,5 mg, metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.

   Rp Segluromet 7,5 mg/1000 mg por tbl flm (MSD, NL)
Složení: ertugliflozinum 7,5 mg, metformini hydrochloridum 1 g v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 1 tabletu 2x denně (ráno a večer) v průběhu jídla, nebo bezprostředně po něm; přípravek je určen pouze pro pacienty s CLcr nad 45 ml/min.
 

FIXNÍ KOMBINACE s glibenclamidem                    

A10BD02

   Rp Glibomet 400 mg/2,5 mg por tbl flm (Guidotti, I)
Složení: metformini hydrochloridum 400 mg, glibenclamidum 2,5 mg v 1 tabletě.
Dávkování: dospělí 2-4 tablet denně; denní dávka 2,5 mg glibenclamidu a 400 mg metforminu se užívá 1x denně ráno v průběhu snídaně, vyšší denní dávky se dělí do 2-3 dílčích dávek užívaných v průběhu hlavních jídel.

Zdroj:
Kolektiv autorů. Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR. 5. vydání (první čtyři vydání vyšla pod názvem Remedia Compendium). Praha: Panax, 2018.
Aktualizace k 1.6.2022.