Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.6.1.2.7 Glinidy

Autor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha


Glinidy (analoga meglitinidu, tj. repaglinid a v ČR již neregistrovaný nateglinid) zvyšují sekreci inzulinu inhibicí ATP-dependentních kanálů pro draslík B-buněk pankreatu s následnou depolarizací buněčné membrány, která vede k otevření vápníkových kanálů a k vzestupu hladiny intracelulárního vápníku. Působí podobně jako deriváty sulfonylurey, vážou se však na jiné vazebné místo a vazba je slabá. Účinek glinidů nastupuje rychle a trvá relativně krátce. Hypoglykemizující efekt se uplatňuje pouze u postprandiální glykémie, glykémie nalačno zůstává prakticky neovlivněna. Ve srovnání s deriváty sulfonylurey mají nižší riziko hypoglykemických příhod a léčba je provázena menšími přírůstky tělesné hmotnosti.

Indikací glinidů je diabetes mellitus 2. typu, jsou vhodné k ovlivnění postprandiální hyperglykémie. Používají se buď v monoterapii (při kontraindikaci či intoleranci metforminu), nebo v kombinaci s dalšími antidiabetiky včetně inzulinu. Zjednodušeně se dá říci, že jejich postavení ve skupině perorálních antidiabetik je blízké derivátům sulfonylurey s tím, že se jedná o léčbu bezpečnější. Vhodná je jejich kombinace s metforminem, glitazony nebo s bazálním inzulinem v konvenčním režimu. Logické opodstatnění nemá kombinace s deriváty sulfonylurey, gliptiny, analogy GLP-1 či s inzulinem v intenzifikovaném režimu.

Ve srovnání s deriváty sulfonylurey mohou být glinidy výhodnější například u starších nemocných (nižší riziko výskytu hypoglykémie) či u obézních osob (nižší riziko přírůstku tělesné hmotnosti). Problémem je nutnost podávání minimálně 3x denně (před každým jídlem). Jejich využití v klinické praxi již delší dobu zůstává na okraji zájmu. V situaci, kdy je třeba přidat další léčivo do kombinace a není žádoucí použít derivát sulfonylurey, například pro vysoké riziko hypoglykémií, volí se spíše gliptin.

repaglinidum

A10BX02                                      
   Charakteristika:
PAD ze skupiny glinidů; snižuje pouze postprandiální glykémii; po perorálním podání se vstřebává 56 % dávky; úplně se biotransformuje v játrech oxidázami CYP2C8 a CYP3A4 na neúčinné metabolity, vylučuje se převážně žlučí (90 % ve formě metabolitů, méně než 1 % v nezměněné formě), částečně též močí (8 % ve formě metabolitů, méně než 0,1 % v nezměněné formě); účinek dosahuje maxima za jednu hodinu po podání a trvá přibližně 4 hodiny.
   Indikace:
diabetes mellitus 2. typu; používá se v monoterapii (při kontraindikaci nebo intoleranci metforminu), nebo v kombinaci s metforminem.
   Kontraindikace:
přecitlivělost na repaglinid, těžká porucha funkce jater (pro nedostatek zkušeností), podání pacientům mladším 18 let, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u těžší poruchy funkce jater nebo těžké poruchy funkce ledvin.
   Nežádoucí účinky:
méně často hypoglykémie (obvykle asymptomatická nebo lehká), bolesti břicha, průjem; velmi vzácně nauzea, zvracení, zácpa, zvýšení hodnot jaterních transamináz, alergické kožní reakce, svědění.
   Lékové interakce:
jeho plazmatické koncentrace a účinek zvyšují silné inhibitory CYP3A4, clopidogrel, spironolacton, opicapon, teriflunomid, trimethoprim, co-trimoxazol, erlotinib, lapatinib, abirateron a deferasirox; jeho plazmatické koncentrace a účinek snižují phenobarbital, phenytoin, carbamazepin a rifampicin.
   Dávkování:
počáteční dávku 0,5 mg (při přechodu z terapie jiným PAD 1 mg) 2-3x denně lze v případě potřeby v minimálně týdenních intervalech postupně zvyšovat až na 4 mg 3-4x denně; maximální jednotlivá dávka je 4 mg, maximální denní dávka 16 mg; užívá se v průběhu 30 minut před hlavními jídly, případně i před odpolední svačinou.
   Upozornění:
fytofarmaka obsahující třezalku tečkovanou nebo její extrakt snižují účinek repaglinidu.
   Rp
Dibetix por tbl nob (PharmaSwiss, CZ)
0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v 1 tabletě
   Rp
Enyglid por tbl nob (Krka, SLO)
0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v 1 tabletě
   Rp
Novarep por tbl nob (Novatin, M)
0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v 1 tabletě
   Rp
NovoNorm por tbl nob (Novo Nordisk, DK)
0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v 1 tabletě
   Rp
Repaglinid Teva por tbl nob (Teva, NL)
0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v 1 tabletě
   Rp
Repaglinide Accord por tbl nob (Accord, E)
0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v 1 tabletě

Zdroj:
Kolektiv autorů. Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR. 5. vydání (první čtyři vydání vyšla pod názvem Remedia Compendium). Praha: Panax, 2018.
Aktualizace k 1.6.2022.