Diabetické onemocnění ledvin


Diabetické onemocnění ledvin je klinický syndrom, který se rozvíjí na podkladě specifických morfologických a funkčních změn ledvin u nemocných s diabetem.

V běžné klinické praxi se obvykle neprovádí bioptické ověření diagnózy, a proto je označení diabetické onemocnění ledvin považováno za vhodnější než dosud obvyklé označení diabetická nefropatie.

Diabetické onemocnění ledvin postihuje asi 20-30 % diabetiků 1. typu nejčastěji po 10-15 letech trvání nemoci. Klinicky se projevuje prohlubující se proteinurií, hypertenzí a postupným poklesem funkce ledvin.

V období, v němž je přítomna pouze albuminurie či proteinurie bez známek snížené funkce ledvin, je vhodné zahájit podávání inhibitorů ACE (ramiprilu či lisinoprilu), nebo antagonistů angiotenzinu II (losartanu či irbesartanu), snažit se o dobrou kompenzaci diabetu, léčit infekce močových cest a dbát na přiměřený příjem bílkovin ve stravě (1 g proteinů/kg/den), který pro většinu nemocných znamená omezení.

Ve stadiu chronické nedostatečnosti ledvin je nutno dodržovat výše uvedené zásady a přistoupit k dalším opatřením, vedoucím k úpravě metabolických odchylek, které jsou dané úrovní reziduální funkce ledvin. Nadále je třeba snižovat příjem bílkovin ve stravě, podle potřeby upravovat příjem sodíku, draslíku a tekutin. Maximální omezení bílkovin ve stravě, k němuž se u diabetiků přistupuje, je 40 g denně, zároveň je vhodné podávat ketoanaloga aminokyselin (např. Ketosteril). Podle potřeby se aplikují diuretika. Koriguje se případná porucha ve fosfokalciovém metabolismu s hypokalcémií, hyperfosfatémií a nízkou tvorbou kalcitriolu, která spolu s metabolickou acidózou přispívá k renální osteodystrofii. Podávat je třeba soli vápníku, vitamin D či jeho analoga. V případě potřeby je nutno korigovat poruchy krvetvorby a metabolickou acidózu. Při vysokých hladinách kyseliny močové je vhodné podávat allopurinol. Nemocní v terminálních stadiích nedostatečnosti ledvin jsou zařazováni do hemodialyzačně transplantačního programu.

Zdroj:
Compendium
 (pův. 1.-4. vyd. Remedia Compendium). 5. vyd. Praha: Panax; 2018 (v tisku)
autorka kapitoly 6.1 Léčiva používaná k terapii diabetu - Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.