Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Diabetické onemocnění ledvin


Diabetické onemocnění ledvin je klinický syndrom, který se rozvíjí na podkladě specifických morfologických a funkčních změn ledvin u nemocných s diabetem.

V běžné klinické praxi se obvykle neprovádí bioptické ověření diagnózy, a proto je označení diabetické onemocnění ledvin považováno za vhodnější než dosud obvyklé označení diabetická nefropatie.

Diabetické onemocnění ledvin postihuje asi 20-30 % diabetiků 1. typu nejčastěji po 10-15 letech trvání nemoci. Klinicky se projevuje prohlubující se proteinurií, hypertenzí a postupným poklesem funkce ledvin.

V období, v němž je přítomna pouze albuminurie či proteinurie bez známek snížené funkce ledvin, je vhodné zahájit podávání inhibitorů ACE (ramiprilu či lisinoprilu), nebo antagonistů angiotenzinu II (losartanu či irbesartanu), snažit se o dobrou kompenzaci diabetu, léčit infekce močových cest a dbát na přiměřený příjem bílkovin ve stravě (1 g proteinů/kg/den), který pro většinu nemocných znamená omezení.

Ve stadiu chronické nedostatečnosti ledvin je nutno dodržovat výše uvedené zásady a přistoupit k dalším opatřením, vedoucím k úpravě metabolických odchylek, které jsou dané úrovní reziduální funkce ledvin. Nadále je třeba snižovat příjem bílkovin ve stravě, podle potřeby upravovat příjem sodíku, draslíku a tekutin. Maximální omezení bílkovin ve stravě, k němuž se u diabetiků přistupuje, je 40 g denně, zároveň je vhodné podávat ketoanaloga aminokyselin (např. Ketosteril). Podle potřeby se aplikují diuretika. Koriguje se případná porucha ve fosfokalciovém metabolismu s hypokalcémií, hyperfosfatémií a nízkou tvorbou kalcitriolu, která spolu s metabolickou acidózou přispívá k renální osteodystrofii. Podávat je třeba soli vápníku, vitamin D či jeho analoga. V případě potřeby je nutno korigovat poruchy krvetvorby a metabolickou acidózu. Při vysokých hladinách kyseliny močové je vhodné podávat allopurinol. Nemocní v terminálních stadiích nedostatečnosti ledvin jsou zařazováni do hemodialyzačně transplantačního programu.

Zdroj:
Compendium
 (pův. 1.-4. vyd. Remedia Compendium). 5. vyd. Praha: Panax; 2018 (v tisku)
autorka kapitoly 6.1 Léčiva používaná k terapii diabetu - Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.