Cukrovka a řízení motorových vozidel

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 16. 9. 2016


Vyhláška se mění zejména v těchto bodech:

1. Ponechává i nadále zvážení držení řidičského průkazu na posouzení celkového stavu pacienta. Navíc ale přímo vylučuje způsobilost k řízení u těch pacientů, kteří prodělali v období posledních 12 měsíců druhou a další těžkou hypoglykémii (nutnost pomoci další osobou) či druhou a další hypoglykémii, která byla bezpříznaková. 

2. Pro řidiče skupiny 1 (neprofesionály): pro v období 12 měsíců po první a těžké hypoglykémii (nutnost pomoci druhou osobou) je možno přiznat způsobilost pouze na základě odborného vyšetření. Totéž platí pro pacienty s orgánovými komplikacemi diabetu. 

3. Pro řidiče skupiny 2 (profesionály) platí kromě výše uvedených podmínek bodu B dále následující ustanovení: pacient je způsobilý k řízení, pokud užívá léky potenciálně způsobující hypoglykémii, ale nemá žádné komplikace diabetu a v posledních 12 měsících neprodělal žádnou těžkou hypoglykémii (vyžadující pomoc druhé osoby) a, nebo pokud si hypoglykémii uvědomuje, je schopen doložit pravidelné měření 2x denně a v době související s řízením a prokáže, že rozumí rizikům hypoglykémie (nutno zaznamenat do dokumentace). 

4. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je vždy podmínkou zdravotní způsobilosti. Provede se nejméně jedenkrát za 3 roky. 


Příloha V. Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. 

1. Nemoc diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména skupina 1 a 2 a) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo b) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje 

2. Stavy související s nemocí diabetes mellitus, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření skupina 

1 a) stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, nebo 
b) diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi skupina

2 a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak 
b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a řidič nebo žadatel - si hypoglykémii nebo její varovné příznaky uvědomuje - je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně, a jde-li o řidiče, pak v době související s řízením prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykémie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je vždy podmínkou zdravotní způsobilosti. Provede se nejméně jedenkrát za 3 roky. 


Autor: MUDr. Jan Brož, Diabetologické centrum FN Královské Vinohrady