Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.odborníci

Kongres EASD 2016

Vloženo:
22. 9. 2016

Každoročně pořádaný kongres Evropské společnosti pro studium diabetu (EASD) skončil a ukázal opět, jak pestrá paleta problémů se týká onemocnění diabetes melitus. Zrevidoval dosavadné léčebné postupy, vyzdvihl nové terapeutické přístupy a doložil, jak důležitá je prevence a edukace pacientů...

více

Diabetická retinopatie – klinické aspekty a nové možnosti prevence

Vloženo:
25. 9. 2016

Diabetická retinopatie je přímým důsledkem hyperglykémie, pro její časnou diagnostiku je nezbytné každoroční oftalmologické vyšetření, a to z toho důvodu, že zejména první fáze vývoje diabetické retinopatie jsou subjektivně asymptomatické. V okamžiku, kdy má pacient první subjektivní příznaky (většinou to bývá důsledek rozsáhlé hemorrhagie), je komplikace již v pokročilém stadiu a možnosti jejího ovlivnění jsou v současnosti nedokonalé. Diabetická retinopatie je prakticky nejčastější příčinou ztráty zraku v dospělosti v rozvinutých zemích.

více

Diabetická retinopatie

Vloženo:
25. 9. 2016

Ze všech možných důsledků, které se mohou manifestovat v důsledku diabetu v oblasti oka (a patří mezi ně i katarakta), je diabetická retinopatie nejzáludnější a nejnebezpečnější. Je přímým důsledkem hyperglykémie, na jejím rozvoji se také spolupodílí výška krevního tlaku. Diabetická retinopatie je specifický důsledek diabetu, což znamená, že se u pacienta bez hyperglykémie nemůže její obraz vyvinout. Naštěstí, obvykle se vyvíjí pozvolna. Postupně se objevující změny mikrocirkulace jsou dobře patrné i při prostém vyšetření očního pozadí, dají se tak snadno odhalit, důslednou kompenzací pak lze zabránit katastrofě; tedy pokud je pacient pravidelně odesílán k vyšetření a k vyšetření se také dostaví. Základní frekvence vyšetření by měla být jednou ročně, v případě pokročilých změn častěji. Přesto je v České republice každoročně vyšetřeno pouze 80 % pacientů (data VZP).

více

Diabetická nefropatie: terapie

Vloženo:
25. 9. 2016

U nemocného s diabetem 1. typu a nálezem mikroalbuminurie jsou postupem volby těsná kompenzace a inhibitory ACE (nejsou-li snášeny, pak sartany). Cílem, vedle normoglykémie, je dosažení co nejnižšího krevního tlaku, jejž pacient bezpečně toleruje. U pacienta, u nějž došlo po fázi mikroalbuminurické k rozvoji proteinurie, je cílem dosažení krevního tlaku pod 125/75 mm Hg. Přínos normoglykémie pro zpomalení progrese poškození ledvin je sporný. Nicméně část informací, které jsou v dostupném a seriózním písemnictví v současnosti k dispozici, naznačuje, že kvalitní a těsná metabolická kompenzace patrně zpomalí progresi diabetické nefropatie ve stadiu manifestním. Je však třeba přiznat, že existuje téměř shodný počet vědeckých prací, které zásadní význam kompenzace diabetu na vývoj diabetické nefropatie v pokročilém stadiu popírají.

více

Farmakoterapie diabetu 2. typu – sulfonylurea

Vloženo:
25. 9. 2016

Jednou z poruch nutných k manifestaci diabetu 2. typu je úbytek sekrece inzulinu a změna jejího průběhu (prakticky zmizí první fáze sekrece inzulinu, která je pro udržení normální glukózové homeostázy velmi důležitá). A sulfonylurea je dobré sekretagogum – to znamená, že zvyšuje sekreci inzulinu. Ale zejména glibenclamid ji zvyšuje bez ohledu na potřebu organismu – takže i v době, kdy inzulinu není moc zapotřebí, glibenclamid jej uvolní, důsledkem jsou dlouhé a těžké hypoglykémie. Jeho užití má ještě jeden důsledek. Intenzivní stimulace beta-buněk vede k jejich zvýšené apoptóze, což znamená i k velmi časně se objevující nutnosti aplikovat další farmakoterapii, zhusta zejména inzulin. Proto je jednoznačně správné až na výjimky upřednostňovat z derivátů sulfonylurey zejména gliclazid (viz dále). Na otázku, proč ještě nebyl glibenclamid stažen z trhu, je jediná odpověď – je levný.

více

Farmakoterapie diabetu 2. typu – gliptiny (inhibitory DPP4)

Vloženo:
25. 9. 2016

Pro farmakoterapii je na základě studií a průkazu prevence makrovaskulárních komplikací celosvětově doporučován jako lék první volby metformin. Navíc, jak se prokázalo v poslední době i prospektivním sledováním pacientů s diabetem (populace zatížené vyšším rizikem vzniku malignit), ten, kdo je léčen metforminem, maje diabetes, má i snížené riziko vzniku některých typů karcinomů.
Jenže s metforminem terapie diabetu 2. typu nevystačí. Jednak jej asi 5 % osob netoleruje, a navíc, ve vyšších věkových skupinách má 20 až 30 % osob kontraindikace této léčby. A diabetes je progresivní nemoc, to znamená, že je nutno pacienta pravidelně sledovat a při zhoršení kompenzace obvykle (pokud to není důsledek interkurentní nemoci, oslav či jiných přechodných událostí) rozšiřovat léčbu. Jedním z ideálních léků druhé volby (někdy i první) se pomalu stávají gliptiny.

více

Farmakoterapie diabetu 2. typu – metformin

Vloženo:
25. 9. 2016

Historie biguanidů je celkem pohnutá. Mniši ve středověku objevili, že na některé jejich potíže (jistě spojené s diabetem – jak můžeme předpokládat z dobových vyobrazení, nepatřili služebníci církve k nejvíce ohroženým podvýživou) pomáhají odvary z bylinek. Jak se ukázalo, tyto přírodní medikamenty obsahovaly látky podobné biguanidům, kterážto skupina léků byla zavedena do léčby diabetu až (a současně z dnešního pohledu již) před více než 50 lety. Pro nebezpečí laktátové acidózy, vázané zejména na užití fenforminu ve vysokých dávkách, byly biguanidy v USA zakázány. Teprve po uveřejnění výsledků UKPDS se dostaly na první místo volby – tedy ne biguanidy, ale metformin. Ten má totiž nejlepší poměr účinek/bezpečnost. Proto je v poslední době z této skupiny jedinou doporučenou a užívanou látkou.

více

Hypertenze a diabetes

Vloženo:
25. 9. 2016

Etiologie hypertenze se liší u diabetu 1. a 2. typu. Jestliže zvýšení krevního tlaku u pacientů s diabetem 1. typu je nejčastěji vázáno na poškození ledvin, u diabetu 2. typu je hypertenze obvykle důsledkem inzulinové rezistence – u těchto nemocných je tedy esenciální hypertenze vlastně metabolickou nemocí. Následky zvýšení krevního tlaku jsou však vždy stejné – vyšší kardiovaskulární riziko, zejména hrozí cévní mozkové příhody. Kombinace s diabetem škodlivost neléčené hypertenze násobí.

Článek stručně charakterizuje nejdůležitější STUDIE, které se touto problematikou zabývaly.

více

Jak léčit hypertenzi u pacienta s diabetem?

Vloženo:
25. 9. 2016

Zdánlivě logické cíle terapie – dosažení normálních hodnot – mohou být někdy kontraproduktivní. Jednak je vhodné stále připomínat, že naše „normy“ mají nějakou historii a původ (stále ještě v průměru), což znamená, že u každého jedince se mohou najít jemu vlastní normální hodnoty, které ale nemusejí odpovídat normě obecné. A jednak se cíle terapie patologických hodnot stanovují také arbitrárně, nekryjí se vždy s „normálními hodnotami“ a vycházejí z dosud získaných důkazů o prospěšnosti dosažení cíle pro populaci (pro jedince se to stanovuje těžko, život se nedá žít naněkolikrát zkušebně; výjimky jsou známé, ale často zapomínané – diabetik 1. typu se bez inzulinu neobejde). Taktéž se někdy směšuje naše neschopnost stávající terapií dosáhnout bezpečně u pacienta normálních hodnot s konstatováním, že dosahování normálních hodnot nemá smysl, nebo že je dokonce nebezpečné.

více

Principy dietních opatření pro pacienty s diabetem 2. typu

Vloženo:
25. 9. 2016

Považujeme za vědecky prokázané, že řádné dodržování životosprávy (dieta a pohyb, udržení hmotnosti v rozmezí neobézním) odsune manifestaci diabetu 2. typu do vysokého věku. Při již manifestovaném diabetu redukce hmotnosti a řádná životospráva udrží u většiny nemocných velmi dobrou kompenzaci diabetu po dlouhou dobu. Bohužel, jen pouze malé procento osob je schopno skutečně přísnou dietu dodržet.

více