Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Narozen: 30. září 1954 v Praze
Přehled vzdělání a pracovního zařazení:

1973 - 1979 Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze, studium ukončené promocí
1979 - 1983 III. interní klinika FVL UK v Praze, interní aspirant
1983 - 1988 III. interní klinika FVL UK, sekundární lékař
1990 - 1996 III. interní klinika 1. LF UK, odborný asistent
1973 - 1979 III. interní klinika 1. LF UK, vedoucí Metabolické jednotky
1996 - dosud vedoucí Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus při III. interní klinice
            a 1. zástupce přednosty III. interní kliniky (1996 - 2019)
2006 - 2022: prorektor Univerzity Karlovy v Praze pro mezinárodní vztahy a mobilitu

Odborná popromoční kvalifikace:

1983 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1987 – atestace II. stupně z vnitřního lékařství
1995 – atestace z diabetologie
2001 - 2003 – Prague International Business School (PIBS), hodnost MBA
2010 – atestace z oboru endokrinologie a diabetologie

Vědecké a pedagogické hodnosti:

1983 – kandidát lékařských věd (dizertační práce: Klinický význam hodnocení aktivit isoenzymů amylázy)
1992 – docent – na základě habilitačního řízení (habilitační práce: Některé aspekty laboratorní diagnostiky a terapie diabetické mikroangiopatie)
2000 – doktor lékařských věd (doktorská práce: Časná laboratorní diagnostika cévních změn při diabetes mellitus)
2001 – profesor pro obor vnitřní nemoci
2004 – master of business administration (MBA) v Prague International Business School

A) Vědecko-výzkumná činnost

Od r. 1974 pracoval jako studentská vědecká síla na 1. ústavu lékařské chemie Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze a od roku 1975 pak v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus při III. interní klinice FVL UK. V letech 1975 - 1979 se zúčastnil čtyř ročníků studentské vědecké konference, v r.1978 získala jeho práce „Isoamylázy v krvi a v moči“ první místo v mezinárodním kole. Vystoupil též na studentských vědeckých konferencích v Berlíně (1976) a v Debrecenu (1979). V době studia na fakultě publikoval 6 odborných sdělení, z toho tři v zahraničních časopisech.

Po nástupu na III. interní kliniku pokračoval ve výzkumné práci v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus. V r.1983 obdržel spolu s Dr. Štěpánem autorské osvědčení č. 199433 Úřadu pro vynálezy a objevy v Praze za vynález „Způsob oddělování isoenzymů amylázy“, který se stal československým patentem.

Od r.1986 řešil sedm grantů (IGA, GAČR) jako hlavní řešitel a čtyři granty jako spoluřešitel. Tematické zaměření bylo na biochemii cévních změn u diabetu a na působení inzulinu.

Od roku 1998 - 2011 řešil dva výzkumné záměry fakulty, jeden jako hlavní koordinátor, druhý jako hlavní řešitel.  Od roku 2012 byl vedoucím Prvouku P25 (Program rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy s názvem „Komplikace metabolických chorob“) a následně od r. 2017 Progresu Q25, který je pokračováním předchozího.

Dosud publikoval 350 sdělení, z nichž 200 bylo původních sdělení (jako první autor u 140). Celkem 146 sdělení bylo publikováno v časopisech s IF, z nichž u 58 byl jako první autor. Celkový citační ohlas bez autocitací dle SCI (WOS) byl dosud 7120 (30.5.2023), HI 34. Je autorem 5 monografií a do šestnácti (včetně čtyř zahraničních) přispěl kapitolami. Přednesl přes 400 přednášek na domácích a zahraničních akcích, z toho bylo 42 zvaných přednášek v zahraničí.

Ceny udělené za odbornou publikační činnost:

1988 – Cena Čs. společnosti pro gastroenterologii a výživu
1993 – Cena České diabetologické společnosti
1994 – Cena České společnosti klinické biochemie
1996 – Národní cena profesora Josefa Charváta
1997 – Cena firmy Servier za zahraniční publikaci
2000 – Cena ministra zdravotnictví ČR

Zahraniční studijní pobyty:

1987 a 1990 stipendium Společnosti Maxe Plancka – 5 měsíců v Biochemickém ústavu Maxe Plancka v Mnichově
1995 – kurs v Hagedorn Research Institute v Gentofte na základě konkursu Evropské diabetologické společnosti

B) Odborné a organizační aktivity

Členství v odborných společnostech a radách

Česká diabetologická společnost
1990 - 2000 (vědecký sekretář)
2000 - 2002 (předseda)
2000 - 2002 (místopředseda)
2010 - 2014 (pokladník)
2014 - 2018 (místopředseda)
2018 - 2022 (předseda)   
Česká lékařské společnosti J.E. Purkyně (člen předsednictva od r. 2002, místopředseda předsednictva od r. 2011)
Česká endokrinologická společnost (člen)
Česká internistická společnost (člen výboru od r. 2007)
Evropská společnost pro studium diabetu (EASD), 1998 - 2003 (revizor)
      1. Honorary Treasurer
      2. sekretář Postgraduate Education Subcommittee EASD
Mezinárodní federace dunajských symposií o diabetu (FID), 1996 - 1999 (sekretář)
Americká diabetologická společnost (ADA) (člen)
Diabetes International Research and Educational Cooperative Team, 2001 - 2005 (předseda Board of Research)
European Union of Medical Specialists (UEMS), 2002 - dosud zástupce ČLS JEP, (2011 - 2014 vícepresident)
Česká lékařská akademie – (člen předsednictva)

Organizační aktivity v mezinárodních společnostech

1992 – generální sekretář 28. Evropského diabetologického kongresu (EASD) v Praze
1997 – předseda 14. mezinárodního dunajského symposia o diabetu (Praha)
2000 – předseda Mezinárodního symposia o neenzymové glykaci a oxidačním stresu u diabetu (Praha) jako satelitní sympósium EASD v Jeruzalémě
2009 – koordinátor symposia „Biochemistry of diabetic complications“ v rámci 34. kongresu FEBS, Praha
člen programového výboru Evropského diabetologického kongresu EASD (5x)
2009 – člen mezinárodní rady pro studium diabetu při WHO v Ženevě
2013 – předseda 6. mezinárodního symposia Diabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group, Praha, 2013
2017 – předseda 32. kongresu mezinárodní federace dunajských symposií a CEDA, Praha

Odborné aktivity v rámci grantových agentur

1993 - 1997  člen podoborové komise GAČR
1997 - 2003  člen a předseda oborové komise 02 IGA MZČR
2003 - 2009  člen oborové a podoborové (303) komise GAČR
2014 - 2019  předseda panelu I „Metabolické a endokrinní choroby“ Agentury zdravotnického výzkumu MZ ČR

Organizační činnost:

1996 – jmenován ministrem zdravotnictví jako koordinátor Národního diabetologického programu v ČR
2005 – vědecký sekretář Akreditačních komisí MZ ČR
2004 - 2006 – člen Akreditační komise lékařských fakult v ČR
2017 – dosud předseda Vzdělávací rady MZ ČR
2012 – dosud člen Koordinační oborové rady (KOR) za 1. lékařskou fakultu UK

C) Pedagogická činnost

a) domácí: 
1980 - dosud – výuka mediků (vnitřní lékařství) na III. interní klinice 1. LF UK
1987 - dosud – postgraduální výuka oboru diabetologie v IPVZ a na fakultě
předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z vnitřního lékařství
člen zkušební komise pro atestace z diabetologie (od r.1991 dosud)

b) zahraniční:
1995 - 2001 – sekretář Postgraduate Education Subcommittee při Evropské diabetologické společnosti (EASD) – aktivní přednášková a organizační činnost v mezinárodních kurzech v Evropě
dosud: zvané přednášky na kurzech pořádaných EASD              

V Praze 30. června 2023