MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

Pracoviště: 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Vedoucí lékař 
Jednotka intenzivní metabolické péče
III. interní klinika
U Nemocnice 504/1, 128 08 Praha 2 
Tel.: +420 224 962926 
jarmila.krizova@vfn.cz 

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
U Nemocnice 499/2 
128 00 Praha 2 
www.vfn.cz
 

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
Pracoviště: III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vedoucí odd. JIMP
U Nemocnice 1, Praha 2, 128 08

Odborné vzdělání

 • 1998 ukončena 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 2001 atestace z Vnitřního lékařství
 • 1998-2002 postgraduální doktorandské studium biomedicíny - zakončeno obhajobou práce Význam sérových koncentrací leptinu v etiologii malnutrice
 • od roku 2002 odborná asistentka na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN
 • od roku 2002 zástupkyně vedoucí JIMP (Jednotky intenzivní metabolické péče)
 • 2004 atestace z Diabetologie
 • 2004 licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru
 • 2004 licence ČLK k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod ve zdravotnických zařízeních na území ČR pro obor umělá výživa a metabolická péče
 • 2010 Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • 2013 atestace z Intenzivní medicíny
 • 20013 atestace z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • od roku 2017 vedoucí JIMP

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách

 • členka České diabetologické společnosti
 • členka České internistické společnosti
 • členka Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • členka České společnosti intenzivní medicíny

Pedagogická činnost

 • odborná asistentka – III. interní klinika 1. LF UK, Praha od 2002
 • výuka studentů 1. LF UK formou přednášek a stáží v 3., 5. a 6. ročníku studia 1. LF UK, vč. anglické paralelky
 • výuka studentů bakalářského a magisterského studia Nutriční terapeut,    Fyzioterapie, Adiktologie
 • přednášky v odborných programech pořádaných VFN
 • školitelka v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka od 2021
 • školitelka v oboru Nutriční a metabolické vědy od 2021
 • vedení a oponentura řady Bakalářských a Diplomových prací oboru Nutriční terapeut a Nutriční specialista
 • školitelka 3 postgraduálních studentů biomedicíny obor Nutriční a metabolické vědy od 2021

Vědecko-výzkumná činnost

 • řešitelka a spoluřešitelka několika grantů
 • autorka a editorka monografie Enterální a parenterální výživa – 4 vydání
 • spoluautorka 3 monografií a 3 učebnic a dalšího vydání
 • první autorka a spoluautorka řady publikací v recenzovaných časopisech s IF, bez IF, přehledových článků a kazuistik