Test: Prevence DM 1. typu (P-DM1T)

Pod pojmem prevence se skrývají hned 3 pohledy. Jedná se o tzv. primární, neboli prvotní prevenci, sekundární čili druhotnou prevenci a terciární prevenci. Pokud jde o diabetes 1. typu, primární prevencí se myslí opatření, která mají vůbec zabránit tomu, aby diabetes vzniknul. Sekundární prevencí se myslí zabránit tomu, aby se u již zjištěného diabetu nerozvíjely komplikace diabetu. Konečně terciární prevence zahrnuje opatření, která doporučujeme k tomu, aby již přítomné komplikace, například diabetická retinopatie, pokud možno nepostupovaly nebo alespoň nedošly do závažných stádií.


Jak lze předcházet vzniku diabetu 1. typu?


Pokud se včas zachytí některé laboratorní projevy u rizikových pacientů (diabetes v rodině), a to ještě předtím, než je zvýšená glykémie, je možné dalšímu rozvoji diabetu 1. typu předejít


O významu dobrého vyrovnání diabetu pro prevenci vzniku pozdních komplikací diabetu jsme již opakovaně hovořili. Ale jak je to s krevním tlakem u pacientů s diabetem 1. typu?


Zhoršuje rozvoj diabetických komplikací kouření?


Víte, jaká je horní hranice celkového cholesterolu a tzv. LDL cholesterolu (ten, který je obzvášť rizikový) pro pacienty s diabetem 1. typu? Odpověď si můžete vyhledat na internetu, ale měli byste si pamatovat, že zvýšené hladiny se mají léčit.

Z dlouhodobého hlediska by pacienti s diabetem 1. typu neměli mít zvýšenou krevní hladinu cholesterolu. Zvýšené hladiny potencují riziko kardiovaskulárních onemocnění a působí nepříznivě i na rozvoj dalších komplikací diabetu. Doporučené horní hranice jsou nyní dosti přísné, na druhé straně v kombinaci s dietou jsou dnes k dispozici léky, které hladinu cholesterolu dokáží snižovat.


Pokud u pacienta s diabetem 1. typu zjistíme přítomnost počátečních stádií diabetického onemocnění ledvin, můžeme dalšímu zhoršování nějak předcházet?

Diabetické onemocnění ledvin se zjistí podle přítomnosti albuminu v moči a/nebo podle snížené funkce ledvin. Funkci ledvin v běžné praxi zjišťujeme pomocí hodnoty tzv. glomerulární filtrace.