Pro koho a kdy je CGMS určena

Vloženo: 31. 1. 2024


Nejčastější využití CGM systému je u pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Tito pacienti s ohledem na samotný typ diabetu vyžadují podávání inzulinu několikrát denně -  ať se již jedná o aplikaci (podávání) inzulinovými pery nebo využití inzulinových pump. Pacienti s DM 1. typu by měly opakovaně měřit hladiny glukózy, aby mohly určit správné dávky inzulinu, sledovat reakce na ně, mohly bezpečně sportovat, zavčas reagovaly na pokles glykémie či přímo hypoglykémii... 
 • CGM systém výrazně zjednodušuje monitoraci hladin glukózy, současně má i další přínosy jako možnost nastavení alarmů, trendové šipky ukazující vývoj hladin glukózy...
 • Běžná úhrada pojišťovnou u diabetiků 1. typu má stále svá jasná pravidla, která musí pacient splňovat (viz. níže).
U pacientů s diabetes mellitus 2. typu nebo jinými typy diabetu zatím není systém CGMS běžně hrazen pojišťovnou pro každodenní používání a to ani pokud musí tito pacienti podávat inzulin několikrát denně. 
Pacienti si tento systém mohou samozřejmě uhradit sami.
 • I u těchto pacientů je však možné využít tzv. profesionální monitoraci. Ta je hrazena pojišťovnou 3x do roka a jejím cílem je např. při špatné kompenzaci diabetu zjištění, jak vypadají hladiny glukózy během dne, jestli hodně kolísají, určení kdy je největší problém se stoupáním hladin glukózy. Cílem této monitorace může být i odhalení skrytých hypoglykémií nebo ověření nesrovnalosti hodnot glykovaného hemoglobinu a měřených glykémií na glukometru (viz příklady níže).
 • I při jednorázovém využití může mít senzor výrazný edukační (učící) přínos pro pacienta. Pacienti, kteří do té doby měřili glykémie jen omezeně, najednou mohou vidět reakce (vzestupy, poklesy) hladin cukru v krvi po běžných jídlech, sportech, běžných denních činnostech...
Ve výjimečných případech nutné potřeby může lékař zažádat o schválení dlouhodobé monitorace pomocí CGM systému i pro pacienta s jiným typem diabetu než je 1. typ. Tento požadavek však musí schválit revizní lékař pojišťovny a děje se tak jen v jasně odůvodněných případech. 

KDY se využívá:

1. Při neuspokojivé kompenzaci diabetu 
 • Umožňuje určení času, kdy jsou hladiny glukózy (cukru) vysoké.
 • Umožňuje reagovat na vývoj hladin cukru, pracovat s úpravou dávek inzulinu.
 • Umožňuje určit vztah mezi denními aktivitami, přijatou stravou, podanou dávkou inzulinu a vývojem koncentrace glukózy.
2. Při častější nebo nové fyzické aktivitě
 • Ukáže vývoj hladiny glukózy v reakci na sport či jinou činnost.
 • Zjednoduší úpravy dávky inzulinu a přijmu cukrů (sacharidů) před, v průběhu a po proběhlé aktivitě. Ukáže reakce na ně.
 • Pomůže vyvarovat se hypoglykémiích spojeným se sportem. Může pomoci s pozdními nebo nočními hypoglykémiemi, které se mohou vyskytnout až s časovým odstupem po aktivitě.
3. Při výskytu nerozpoznaných hypoglykémií nebo podezření na ně
 • Usnadní stanovení, kdy se nejčastěji vyskytují + jak jsou časté.
 • Je zde možnost nastavení alarmů při hypoglykémii, případně u některých senzorů i před hypoglykémií.
 • Usnadňuje rozlišení příčiny ranních hyperglykémií.
5. Při výkyvech glykémií
 • Může pomoci určit jejich příčinu, napomoci s řešením

6. Při nesrovnalosti stanovených hodnot glykovaného hemoglobinu a glykémií naměřených glukometrem  - profesionální jednorázová monitorace

7. V prekoncepčním období (před otěhotněním), v těhotenství a období kojení

8. Při potřebě vyhodnocení efektu změny léčby

9. Propojení s inzulinovou pumpou do hybridního okruhu ("uzavřené smyčky")

CGM je pouze pomůcka pro pacienta a lékaře. Sama o sobě kompenzaci pacienta nezlepší. Je nutná adekvátní (odpovídající) reakce pacienta na naměřené hladiny glukózy s úpravou dávky inzulinu , množství stravy, aktivity... Zjištěné údaje mohou vést i k úpravě léčby lékařem.

PODMÍNKY ÚHRADY pro pacienty s DIABETES MELLITUS 1. TYPU pro každodenní (dlouhodobé) využívání

A. Dětští i dospělí pacienti s diabetes mellitus 1. typu, kteří zároveň splňují jednu z dalších podmínek:

1. Syndrom porušeného vnímání hypoglykémie 
 • Jedná se o pacienty, kteří mají poruchu rozpoznávání hypoglykémií. V praxi to znamená, že poznávají hypoglykémie až při hodně nízkých hodnotách nebo je např. nerozpoznají vůbec.
 • Porucha rozpoznávání hypoglykémie se určuje buď pomocí Gold score . Toto určení využívá škálu (stupnici), na které pacient vybere úroveň svého vnímání hypoglykémie. Dále se používá Clarkova metoda, kde pacient vyplňuje jednoduchý dotazník zaměřený na hypoglykémie a jejich poznávání.
2. Časté hypoglykémie
 • Časté hypoglykémie jsou stanoveny (definovány) jako procento času strávené v nízké glykémii  - většinou pod 3,9mmol/l.
 • U dospělých pacientů je to  ≥  10% času
 • U dětí  ≥ 5% času 
 • Tento čas by měl být ideálně určen při předchozí jednorázové (profesionální) monitoraci pomocí CGM systému nebo systému Freestyle Libre.
3. Labilní diabetes
 • Labilní diabetes znamená vysokou variabilitu (kolísání) glykémií -  glykémie u těchto pacientů kolísají mezi hodně vysokými a nízkými hodnotami. 
 • Podmínkou pro úhradu CGM systému je směrodatná odchylka ≥ 3,5 mmol/l.  Pro zjištění této hodnoty by měl pacient ideálně podstoupit jednorázově (profesionální) monitoraci pomocí CGM systému nebo systému Freestyle Libre. Z naměřených dat lze poté tuto odchylku vyčíst, případně spočítat. To už samozřejmě provede ošetřující lékař :o)
4. Závažné hypoglykémie 
 • 2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledního roku.
 • Závažná hypoglykémie je stav doprovázený poruchou vědomí. Nemusí se přímo jednat jen o stavy bezvědomí jako takového, ale i stavy, kdy pacient byl sice při vědomí, ale nebyl schopen bez pomoci druhé osoby sám celou situaci (stav hypoglykémie) vyřešit. Např. byl zmatený, neschopen se vlivem hypoglykémie rozhodnout, co dělat...
5. Pacienti s glykovaným hemoglobinem POD 60 mmol/mol, kteří nesplňují jiná indikační kritéria
 • Zde je ale nutné po 3 a/nebo 6 měsících od zahájení monitorace prokázat objektivizovatelné (jasně prokazatelné) zlepšení kompenzace diabetu.
 • Cílem tohoto bodu je (alespoň z mého pohledu :o), aby nebyly zvýhodněni jen v podstatě špatně kompenzovaní, komplikovaní, případně běžně hůře spolupracující pacienti... Samozřejmě je nutné prokázat, že CGM systém měl pro pacienta nějaký přínos.

B. Pacientky s diabetes mellitus 1. typu v průběhu těhotenství a šestinedělí.
 • Pozn. U těhotných pacientek s diabetes mellitus 2. typu nebo jinými typy diabetu, které potřebují podávání inzulinu několikrát denně, je možné požádat o schválení CGM systému revizního lékaře. Ve většině případů nebývá se chválením velký problém, protože požadavky na glykémie během těhotenství jsou mnohem přísnější než mimo těhotenství. Toto se nevztahuje na pacientky s běžným gestačním diabetem.

C. Diabetici, u kterých je nutná ochrana štěpu po transplantaci.
 • Nově je stanoveno, že se má jednat o pacienty po transplantaci slinivky a/nebo ledvin.

Doplňující podmínky:

1. Prokazatelná dobrá spolupráce pacienta či rodiny
 • Dokumentovaný selfmonitoring (měření) glukometrem minimálně 4x denně za poslední 4 týdny.
 • Tato podmínka neplatí pro ženy v průběhu těhotenství.
2. Zúčastnit se zaškolení se senzorem  -  ať již v ambulanci či v rámci pobytových tréninků. Dnes jsou možná i domácí školení a kurzy.