Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha

Profesor Haluzík je přednosta Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde současně vede i Laboratoř translační a experimentální diabetologie a obezitologie. Současně vede Českou obezitologickou společnost jako její předseda.

Současně je v IKEM zaměstnán i jako klinik - lékař Centra diabetologie. Vedle toho je zaměstnán na částečné úvazky jako vědecký pracovník Ústavu biochemie a lékařské diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Endokrinologického ústavu v Praze.

Profesor Haluzík je původem ze severní Moravy. Narodil se 25. srpna 1970 ve Frýdku-Místku a vystudoval gymnázium v Ostravě-Zábřehu. Lékařskou fakultu odešel studovat do Prahy, vybral si Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Již za studií ho lákala vědecká a experimentální práce. Jako student pracoval jako „zdravotní bratr“ na III. interní klinice 1. LF UK a VFN. Jeho aktivity a pracovního zájmu si všiml prof. Schreiber, který zde vedl laboratoř pro endokrinologii a metabolismus a nabídl mu práci pomocné vědecké síly ve své laboratoři a po promoci v roce 1994 ho pak přijal jako kmenového lékaře. Mladý doktor Haluzík se zde intenzivně zapojil do práce a již během tří let (v roce 1997) složil jak prvostupňovou atestaci z vnitřního lékařství, tak obhájil kandidátskou disertační práci.

Další obhajoby záhy pokračují: atestace z diabetologie v roce 2003, habilitační řízení k získání docentury v roce 2004 a obhajoba doktorátu věd v Bratislavě (v Čechách byl doktorát věd již zrušen) v roce 2007. Jmenovací řízení profesorem proběhlo v roce 2008.

Mezitím profesor Martin Haluzík odjel v roce 2000 do Spojených států amerických, kde po dobu tří let pracoval v Laboratoři molekulární diabetologie a endokrinologie National Institute of Health v Bethesdě jako „visiting fellow“. V roce 2002 se vrátil na III. interní kliniku a pracoval opět v laboratoři prof. Schreibera. Zde zůstal až do konce roku 2015. Začátkem roku 2016 odešel do Endokrinologického ústavu a nakonec v září 2016 přešel do IKEM, kde pracuje v již výše uvedených funkcích.

Prof. Haluzík se za tu dobu vypracoval na mimořádného medicínského badatele. Předmětem jeho výzkumného zájmu se stala především etiopatogeneze diabetes mellitus 2. typu, a tím i etiopatogeneze inzulinové rezistence. V souvislosti s tím se také zaměřil na doposud málo známou hormonální funkci tukové tkáně. Věnoval se však i kardiovaskulárním komplikacím diabetes mellitus a potenciálním kardioprotektivním účinkům inkretinů a dalších gastrointestinálních hormonů. Vedle výzkumu etiopatogeneze diabetes mellitus neopomenul ani výzkum možností jeho léčby - zabýval se novými možnostmi farmakoterapie, léčbou hyperglykemie u kriticky nemocných a související léčbou obezity bariatrickou chirurgií, kde se věnoval mechanismu a predikci jejího působení.

V současné době je hlavním řešitelem dvou projektů, na kterých pracuje jednak v IKEM, jednak ve VFN. Týkají se významu epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce a úlohy endokrinní dysfunkce střeva v etiopatogenezi syndromu krátkého střeva. Kromě toho jako spoluřešitel pracuje na dvou experimentálních grantech týkajících se neuroprotektivních účinků nových analogů anorektického peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP) v myších modelech neurodegenerace, obezity a hypertenze. Třetí grant, kterého se účastní jako spoluřešitel, nese název Mitochondriální směrování jako účinná léčba nádoru slinivky břišní a diabetes mellitus 2. typu.

Na podkladě těchto výzkumů uveřejnil prof. Haluzík 269 časopiseckých publikací podle PubMed, 10 knih a 16 kapitol v knihách. O tom, že jeho články jsou velmi frekventně čteny, svědčí počet jejich citací, který přesahuje 6 100, jeho H-index dosahuje obdivuhodného čísla 40. Z knižních publikací je možno uvést například:

 • Praktická léčba diabetu,
 • Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty,
 • Inkretinová léčba diabetu,
 • Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater,
 • Perorální antidiabetika,
 • Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny.

Za svou práci byl prof. Haluzík vyznamenán celou řadou cen a vyznamenání, a to jak mezinárodních: 

Lantus Young Investigator Prize,
Gold Medal for Best Poster Presentation
,

tak domácích:

Cena České diabetologické společnosti za nejlepší publikace,
Cena České učené společnosti za významné objevy v diabetologii
,
Cena ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum a vývoj 2010
Čestné uznání ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum v roce 2012.

Profesor Haluzík je nejen experimentálním badatelem, pracuje v různých oblastech a zastává i řadu funkcí: 

 • Je předsedou výboru České obezitologické společnosti,
 • členem výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP,
 • členem vědecké rady Endokrinologického ústavu,
 • členem vědecké rady IKEM,
 • členem pracovní skupiny Evropské endokrinologické společnosti, připravující směrnice pro ozřejmění endokrinologických příčin a následků u obezity.
 • Kromě toho je předsedou redakční rady čtyř (dvou zahraničních a dvou českých) a členem redakční rady sedmi (tří zahraničních a čtyř českých) odborných časopisů.

Z uvedeného je patrné, že prof. Haluzík je světově známým výzkumníkem a že se zasloužil o řadu důležitých objevů v diabetologii a endokrinologii. Je to člověk naplněný nevyčerpatelnou energií a badatelskou vášní, je nadán neobyčejnými schopnostmi, pílí a příkladným pracovním nasazením s touhou odkrývat a zkoumat nové skutečnosti. Je však zároveň i neobyčejně schopným a oblíbeným lékařem, který dovede svoje poznatky brilantně přenášet do klinické praxe. Co mi ale zůstává utajeno, je to, jak to prof. Haluzík všechno stačí a zvládne.

Pokud prof. Haluzík nějaký volný čas má, věnuje ho rodině. Jeho dcera (v r. 2019 studentka práv, *1997) a syn (v r. 2019 gymnazista, *2003) hrají závodně tenis, a tak prof. Haluzík zejména dříve trávil o víkendech poměrně mnoho času s dětmi na tenisových turnajích. S manželkou Denisou, která je primářkou Ústavu tělovýchovného lékařství VFN, rádi chodí na výlety, zejména po horách. Učarovaly jim Krkonoše a pak také Český ráj, kde mají v Rovensku pod Troskami chatu. V zimě rádi lyžují, zejména na běžkách a v létě je prof. Haluzík rád, když si může jít zaběhat. A pokud je to možné, dá vždy přednost dojít kamkoli pěšky než jet autem. Pokud mu vůbec zbude ještě nějaký čas, moc rád čte, zejména detektivky a špionážní romány v angličtině.

To, co bych chtěl sice až nakonec, ale vůbec ne nejméně zdůraznit, je především povaha prof. Haluzíka. Potřebujete-li v něčem pomoci, můžete se na něj spolehnout. Pamatuji si ho především z působení v laboratořích III. interní kliniky a vzpomínám na jeho oblíbenost mezi kolegy, kterým při jejich výzkumné práci nikdy neodmítl pomoci a poradit. Ale prof. Haluzík zůstává mimořádně přátelský a oblíbený i tam, kde nejde o vědecký výzkum. Je velmi skromný a uzavřený. Pracovní úspěchy považuje za přirozený výsledek své práce, nepovyšuje se nad ostatními kolegy a nezdůrazňuje své úspěchy. Vděk a úctu ke svému učiteli prof. Schreiberovi projevoval mimo jiné i v době jeho dlouhé nemoci a jí způsobené společenské izolaci pana profesora opakovanými návštěvami a po jeho smrti i pozornostmi vůči paní Olze, manželce pana profesora.

Prostě mohu bez jakéhokoliv přehánění napsat, že prof. Haluzík je mimořádný člověk, a přeji mu, aby mohl nadále stejně úspěšně pracovat a mezi prací mu zůstalo také trochu času na soukromé záliby i rodinu.

Pro časopis FARMAKOTERAPEUTICKÁ REVUE 1/2019 napsal Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. (Upraveno k datu vložení na stránky cukrovka.cz dne 2.4.2021)

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Seznam článků