Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek

Farmakoterapie diabetu 2. typu – metformin

Autor:
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 25. 9. 2016


metformin

Mechanismus účinku: Zvýšení senzitivity zejména jaterních buněk k inzulinu, zlepšená utilizace glukózy a snížení produkce glukózy v játrech. Efekt metforminu se zvyšuje s podanou dávkou (jistě do 2 g, patrně do maxima 3 g denně), při respektování kontraindikací se nezvyšuje riziko závažných komplikací, což umožňuje dobrou titraci dávky podle účinku. Při léčbě metforminem tělesná hmotnost klesá nebo se zvyšuje méně (anorektický efekt).

Místo v léčbě diabetes mellitus 2. typu: Pokud není kontraindikace, pak je lékem první volby u všech pacientů s diabetes mellitus 2. typu, a to jako základ léčby. S výhodou v kombinaci se sulfonylureou, glitazony, glinidy, gliptiny (potencuje jejich efekt), a také s inzulinem. A pokud se nevyvine kontraindikace či intolerance, pak by měl zůstat v léčbě po celou dobu života pacienta.

Kontraindikace: Renální insuficience (při koncentracích sérového kreatininu > 135 µmol/l u mužů a > 110 µmol/l u žen a/nebo při clearance kreatininu < 70 ml/min), závažná kardiální insuficience (NYHA III a IV), chronická respirační insuficience, závažná porucha jaterní funkce (prostá steatóza není kontraindikací), nekontrolovaný abusus alkoholu. Absolutní věk není jasnou kontraindikací podání metforminu, se zvyšujícím se věkem však roste počet nemocných, kteří mají onemocnění kontraindikující podání tohoto léku (ve vyšších věkových skupinách je to až 30 % osob).

Nežádoucí účinky: Dyspepsie postihuje 5 až 10 % pacientů, snížit incidenci lze postupným zvyšováním dávky. Velmi závažná komplikace – laktátová acidóza, prakticky vždy jako důsledek nerespektování kontraindikací.

Limity klinického využití: Přítomnost kontraindikací, malá část nemocných metformin netoleruje pro nežádoucí účinky.

Zástupci: S ohledem na nejlepší poměr efektu a bezpečnosti při prokázané schopnosti snížit kardiovaskulární riziko je nyní jediným zástupcem ze skupiny biguanidů, který by měl být využíván.

Klinické poznámky: Metformin podaný jako lék první volby po selhání nefarmakologických opatření u obézních diabetiků 2. typu prokazatelně snižuje mortalitu, a to v souvislosti s makrovaskulárními komplikacemi (za účinnou dávku v tomto smyslu je považováno 2,5 g). Je prvním PAD, u něhož byl tento účinek prokázán. Metformin je ideálním lékem do kombinace s inzulinem pro léčbu diabetu 2. typu, snižuje jeho spotřebu o průměrných 30 procent. Po metforminu hrozí poměrně malé riziko hypoglykémie. Prokazatelně příznivě ovlivní riziko vzniku diabetu 2. typu u mladších a obézních jedinců. Snížení incidence nežádoucích gastrointestinálních účinků je možné zejména postupným zvyšováním dávky (začíná se 500 mg pro die) nebo využitím nové retardované formy. Je však třeba opět  připomenout, že až 30 % pacientů ve vyšších věkových skupinách má přítomnou kontraindikaci metforminu (nejzáludnější je „tichý“ vývoj renální insuficience). Takže většina pacientů by měla být metforminem léčena, ale všichni jím být léčeni nemohou.

Skvělou vlastností metforminu je, že při terapii tímto farmakem neinklinují pacienti k nárůstu hmotnosti, naopak spíše metformin pomůže redukci tělesné váhy.

Další článek